هر آنچه باید بدانید – فرادرس – مجله

دنیایی کوچک و یخبندان با عجیب ترین نوع اتمسفر… این حلقهها را گالیله در سال 1610 دیده بود؛ اما پس از 45 سال، کریستین هویگنس دریافت که برخلاف تصور گالیله، آنها واقعاً حلقه هستند، و نه دو حباب با رفتار عجیب ! این کشف جر و بحث داغی را برانگیخت، مبنی بر اینکه افتخار کشف متعلق به کیست؛ چرا که محاسبات آدامز خارج از رصدخانهی کمبریج منتشر نشده بود. بهدلیل وجود «قمر شبان » در حدود 800 کیلومتری خارج از این حلقه، لبهی بیرونی بسیار تیز است. بهدلیل اختلالات مداری ناشی از اروپا و گانیمد، مدار آیو کمی بیضوی است؛ از این رو سرعت مداری آن تغییر میکند.

منبع احتمالی قمر آیو میباشد. هیچ آبی در آیو وجود ندارد. با این وجود یافتنش همیشه آسان نیست. اما یافتن سیارات فراخورشیدی حتی وقتی که نسبتاً نزدیک باشند آسان نیست. بادهای خورشیدی به شدت به عطارد میدمند و این میرساند که تقریباً هیچ هوایی در آن وجود ندارد. در مرکز زمین یک هستهی آهنی-نیکلی وجود دارد، که در آنجا دما 5000K، فشار Nm-21011×3و چگالی 12000Kg m-3 میباشد. نزدیکتر به سطح، جایی که فشار کمتر است، هیدروژن شکل مولکولی معمولی خود را بازمییابد.

این ابرها را بادهای قوی، که انرژی خود را از خورشید گرفتهاند، به جلو میرانند. دوره تناوب چرخشی ابرها در مناطق قطبی حدود پنج دقیقه طولانیتر از استوا است. در نواحی، نسبت به کمربندها، ابرها اندکی در ارتفاع بالاتر قرار دارند و دمای آنها پایینتر است. ابرهای قرمز رنگ حدود 200Km بالاتر از سطح جامد، سطح مرئی قمر را میسازند. یونانیان باستان نیز كه دقیقاً چنین باوری داشتند «ستارة» صبحگاهی را فُسفُروس (Phosphoros) یا «آورندة نور» و «ستارة» شامگاهی را هِسپِروس (Hesperos) یا «ستارة شامگاهی» مینامیدند.

همچنین هر دوی آنها کنترل حسابهای سیاره DAO را نیز دارند. بهدلیل فشار بالا، برای اینکه گدازههای زهره بهصورت انفجاری فوران کنند، به محتویات گازی بیشتری نسبت به زمین نیاز دارند. بهدلیل چرخش سریع، مشتری شکلی غیر کروی دارد و تختشدگی آن 1/15 است. میدان مغناطیسی اورانوس، 60 درجه نسبت به محور چرخش آن کج است. بهدلیل این چرخش سریع، زحل تخت شده است، چیزی که با یک تلسکوپ کوچک نیز بهراحتی دیده میشود.

هستهی درونی، پایینتر از 5150Km، تنها 1.7% جرم زمین را در بر میگیرد و بهدلیل فشار بالا، جامد است. در عكاسى معمولى از نورى كه از چيزها بازتابش مى شود و بر فيلم عكاسى اثر مى كند استفاده مى شوند در صورتى كه در راديوگرافى پرتوهايى را كه از بدن مى گذرند به كار مى برند. به نظر می رسد که مواد محلول با دمای بالا نقش مهمی را در طبیعت ایفا می کند. در واقع وقتی پایونیر2 از سمت مخالف خورشید ناظر حلقه ها بود ، بخش کاسینی درخشان و B که معمولا درخشنده ترین حلقه هاست ، تاریک به نظر می رسید.واقعیت کاملا پیش بینی نشده این بود که حلقه F در تصویر حاصل از ویجر 1 به صورت رشته های گیس باف نمایان شد .همچنین به نظر می رسید درآنجا پره هایی (spokes) است که به سوی خارج (تا بالای راس) حلقه ی B امتداد یافته است.

حلقهی F که در سال 1979 کشف شد، حدود 3000Km خارج از حلقه A قرار دارد. سیاره زحل یکی از سیارات منظومه شمسی است که با حلقه دورش شناخته میشود و احتمالاً آن را بارها در تصاویر و ویدیوها دیدهاید. گروه هایی از ستارگان مثل راه شیری را کهکشانها گویند و میلیون ها از آنها در آسمان وجود دارند. با این که شرکت های حفاری معدن تخصص زمینی و مزایای پولی دارند فقط زمان میتواند مشخص کند که چه کسی اولین تامین کننده ایستگاه سوخت فضایی خواهد بود. درجه سانتیگراد خواهد بود.

این جو از زمین قدرتمندتر از زمین است و یک سیاره بسیار گرم محسوب می شود (دمای آن بیش از 500 درجه سانتیگراد است). تصور میشود که سن این دهانهها کمتر از 500 میلیون سال باشد. فاصلهٔ زمین تا خورشید چیزی نزدیک به ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. فاصلهٔ میان پلوتون و شارون ۱۹٬۶۴۰ کیلومتر (۱۲٬۲۰۰ مایل) و کمتر از فاصلهٔ پرواز میان لندن و سیدنی است. گرمای اضافه از تفریق هلیوم سرچشمه میگیرد. همرفت، گرمای درونی را به بیرون منتقل میکند. البته این حلقه به هزاران حلقهی باریک تقسیم شده است که تنها بهوسیلهی فضاپیما میتوان آنها را دید. حتی تلسکوپهای مستقر در سفینههای فضایی نمیتوانند از سطح پنهان در زیر هزاران کیلومتر گاز تیره جو آن تصویر بدست آورند.حجم این سیاره 1300 برابر زمین، و جرم آن دو و نیم برابر جرم تمامی سیارات منظومه شمسی است.

در سال 1857، جیمز کلرک ماکسول بهصورت نظری نشان داد که حلقهها نمیتوانند یکپارچه و جامد بوده، باید از ذرات ریز تشکیل شده باشند. شبیه به پدر زمان، زحل از ما می خواهد به ساعت نگاه کنیم.(علامت یا نشان آن، بعد از همه، داس کرونوس، خدای زمان است). اما فضاپیمای کاسینی در سال 2004، این دوره تناوب را 10 ساعت و 45 دقیقه بهدست آورد. مشتری با دَورانی سریع، هر 9 ساعت و 55 دقیقه و 29.7 ثانیه یک بار دور خود میچرخد.

تعدادی لکهی کوچکتر سفید و قرمز نیز روی مشتری دیده میشود، اما معمولاً عمر آنها از چند سال فراتر نمیرود. کشف حلقههای اورانوس نیز در همین اختفا روی داد . رصدهاي بعدي وجود ناهنجاري هايي را در مدار اورانوس نشان داد، به طوري كه دانشمندان حدس زدند علت آن حركات، بايد وجود سيارهاي ديگر باشد. ، نقشه 98 درصد سطح سیاره زهره را ترسیم کنند. همین نزدیکی به خورشید باعث شده تا زنجیرهای از وقایع، زهره را تبدیل به یک جهنم واقعی کند.

دو قمر کوردلیا و اوفلیا لبههای حلقه اپسلیون را جاروب میکنند. سایه ی زحل روی حلقه هایش افتاده است. قطر دشت ممکن است به چند صد کیلومتر برسد. پهنا و رنگ آنها ممکن است با زمان تغییر کند، اما الگوی نیمهمنظم را میتوان تا عرض 50 درجه دید. حلقههای زحل را حتی با یک تلسکوپ کوچک میتوان دید. در اوایل این قرن مشخص شده بود که 9 قمر به دور زحل میگردند. پلوتون بعد از خداي رومي پلوتون نامگذاري شده بود . نام نپتون از خدای دریاها و اقیانوس ها گرفته شده است. سیاره ناهید، فاقد ماه است و از بسیاری جهات چون اندازه، جرم، جاذبه و ترکیبات ساختاری، به زمین شباهت دارد و به همین دلیل به آن لقب خواهر زمین را دادهاند.

آنها بهاندازهی ماه یا حتی سیارهی عطارد هستند. این قمر حتی از سیارهی عطارد نیز بزرگتر است. عطارد کوچکترین سیاره خاکی است. قطر متوسط سیاره زحل ۱۲۰۵۳۶ کیلومتر و این سیاره به اندازه کافی بزرگ است که بتواند بیش از ۷۶۰ زمین را در خود جای دهد و جرم آن تقریباً ۹۵ برابر جرم زمین و چگالی آن از سیارات دیگر کم تر است. زمین تنها سیاره در منظومه شمسی محسوب می شود که مقدار قابل اندازه گیری از آب را دارا است. پان و اطلس باعث ایجاد امواج ضعیف و چگالی خطی در حلقه های زحل می شوند که محاسبات قابل اطمینان تری از توده هایشان به دست آورده اند.

فقدان امواج لرزهای عرضی S در پایینتر از عمق 2890Km نشان میدهد که هسته بیرونی مذاب میباشد. این هسته را لایهای از هیدروژن فلزی مایع احاطه کرده است که در آن، دما به بیش از 10000K و فشار به سه میلیون اتمسفر میرسد. یکی از این کهکشان ها ، کهکشان راه شیری است که دارای میلیون ها مجموعه ستاره و سیاره می باشد. بهنظر میرسد تمام فعالیتهای آتشفشانی در زهره به جریانهایی از مواد مذاب، بدون فورانهای انفجاری، محدود شود.

از زمین، این حلقه کم و بیش یکپارچه بهنظر میرسد. پهنای این حلقه تنها چند صد کیلومتر است. همچنین این سیاره دارای 13 حلقه ضعیف است. در مجموع، جرم حلقهها 7-10 برابر جرم زحل است. اما سرعت بسیار کند آن نشان داد که این جسم فراتر از مدار زحل قرار دارد. نور پدیدهای حیات بخش و نمایشگاه بصری دائماً متغیّری در جهان است که هر کس تغییرات و صیرورت آن را درک می کند. خورشید حتی بزرگتر از مشتری است – یک و سه دهم میلیون سیاره به اندازه زمین می تواند حجم خورشید را پر کند.

دیدگاهتان را بنویسید