نمایش 2 سنگ آسمانی با ده برابر قیمت طلا – تابناک

ظرف چند ساعت به عمق ۳۰ هزار کیلومتری میرسید و در اقیانوسی از هیدروژن و هلیوم فلزی فرو میرین. فشار ناشی از جو ضخیمی که آنها را احاطه کرده، سطح زیر جوشان را به مایع تبدیل کرده هر چند که ممکن است هسته شان از سنگ باشد. بازیکنان قراردادهایی را برای ماموریت در یک ایستگاه فضایی که به دور سیاره می چرخد می پذیرند و برای رسیدن به اهداف به سطح سیاره فرود می آیند.

از آنجا که این فاصله از سطح زمین هفت سیاره از منظومه شمسی نیست، این فرض در تعارض کامل با دیدگاه منظومه شمسی قرار دارد. تطبیق هفت آسمان قرآن بر اجرام منظومه شمسی در میان متقدمان تقریباً به یک صورت تقریر شده است. و چون تیر بدون پر هنگام پرتاب به چپ و راست منحرف میشود، آن را به سیارهی مریخ که در آسمان حرکت انتقالیاش به صورت چپ و راست است تشبیه کردهاند. اگر ثابت شد که در میان هفت آسمان تنها آسمان پایین مزین به کواکب است، بدون تردید سیارات منظومه شمسی نمیتوانند مصادیق آسمانها باشند، زیرا ستارگانی که زینت آسمان پایین شمرده شدهاند در محدودهای بسیار بزرگتر از فضای منظومه شمسی قرار دارند و همه سیارات منظومه شمسی در بهره بردن از نور آنها یکسان هستند.

درخصوص آیات مربوط به آفرینش هستی، علمای مسلمان در تفاسیر خود، همچون سایر آیات، بدون محدودیت به بحثهای مطوّل وارد شدهاند و بهطور مفصّل اظهارنظر کردهاند؛ اما درخصوص تورات، مسئله کمی متفاوت است. گرچه در ذهن میتوان رنگ سیب را از سایر اعراض و جوهر سیب جدا کرد ولی در واقع، رنگ سیب موجودیتی جدای از خود سیب ندارد. چون این مفاهیم نیز اعتبار صرف نیستند و ریشه در وجود خارجی دارند، باز ذهن توسعه دیگری می دهد و برای این مفاهیم نیز ثبوت و موجودیتی فرض و حکم میکند که اینها نیز در خارج موجودند. پلنتینگا معتقد است اموری هستند که وجود دارند ولی تحقق نیافتهاند و از این رو خارجیت را وسیعتر از ماهیات محقق تصور میکند.

علاوه بر این، یک گرداب شدید، توده گازهای داغ را بالا میبرد و کریستالهایی از برف آمونیاک تشکیل میدهد که مقاومت در برابر آن غیرممکن است. بنابراین وضعیتهای امور صرفاً ممکنی هستند که در جهان بالفعل وجود دارند ولی بالفعل نیستند. افراد ممکنی که در این جهانها سکونت دارند با فرمولهایی از متغیرهای آزاد ساخته میشوند. اموری به عنوان جهانهای ممکن وجود دارند و هر وضعیت امور یا قضیه ، ممکن است اگر و تنها اگر جهان ممکنی باشد که شامل باشد. قضیهی ، صفت را بر شیء حمل میکند اگر و تنها اگر ضرورتاً اگر صادق باشد، واجد باشد.

یعنی ذهن همان گونه که با توسعه ماهیات و کلیه مفاهیمی که از وجود اشیا یا ماهیت آنها انتزاع میشود، ثبوت و موجودیتی اعتبار میکند که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنهاست، هم شامل مفاهیم انتزاعی فلسفی و هم شامل اعدام و از آن تعبیر به نفسالامر میشود، در بحث جهانهای ممکن انتزاعی نیز ذهن با توسعه دامنه وجود از ماهیات محقق خارجی به وضعیتهای امور، خارجیت را از امور محقق فراتر میبرد. به این ترتیب، ذهن یک نحو ثبوت و موجودیتی را اعتبار میکند که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنهاست و هم شامل مفاهیم انتزاعی فلسفی و هم شامل اعدام.

شیمل در این باره میگوید: «مولوی در اشعار خویش، دانش متداول متفکران اسلامی قرون وسطی دربارة ستارگان و خصوصیات نجومی آنها و اهمیتشان در زندگی بشر را به نمایش میگذارد، یا با نامها و صفات ستارگان بازی میکند و به آنها خصلتهای زنده میدهد (شیمل، 1370: 104). اگر از این چشم انداز به بررسی نجوم مثنوی بپردازیم، چیزی بیش از آنچه دیگران گفتهاند، در آثار مولانا نخواهیم یافت. 8- پلنتینگا از تعبیر دایره مربع (square circle) استفاده میکند. یک تعریف جامع تر از سیاره تصویر مفهومیتری را از ماهیت منظومه شمسی ارائه می دهد. این ذرات از هر مادهی شناخته شدهی دیگری در منظومه شمسی تیرهترند؛ دلیل این تیرگی هنوز معلوم نیست.

فاصله ماه از زمين در حضيض زميني آن 360000 كيلومتر است. اولین ماه زحل در سال ۱۶۵۵ کشف شد. چهار ماه بزرگ مشتری، گانمید، کالیستو، آیو و اروپا هستند که توسط گالیلئو گالیله کشف شدهاند و به ماههای گالیلهای مشهورند. ولی تقریر لویس از اشیای ریاضی متفاوت است به طوری که او در باب مکان اشیای ریاضی موضع لاادری دارد. چنین وسیله ای برای یافتن ترکیبات آلی در نمونه های جمع آوری شده از مکان های بسیار بعید جنوبگان به نحو موفقیت آمیزی به کار گرفته شده بود، اما هیچگونه شواهدی از مولکول های آلی در خاک مریخ یافت نشد.

نظریه تقلیلی دیگر از ماهیت ترکیبیاتی (Combinatorial) نظریه مجموعهها استفاده می کند و از این رو ترکیبیاتگرایی (Combinatorialism) نامیده میشود. نظریه دیگر داستانگرایی (Fictionalism) است. مشهورترین نظریه تقلیلگرا در باب ماهیت جهانهای ممکن، نظریه لویس است که جهانهای ممکن را امور انضمامی میداند. از آنجا که فیلسوفان مسلمان نیز نفسالامر را به عنوان محکی قضایا مطرح کرده اند و برای آن مراتبی قائلند که فراتر از واقعیت بالفعل است. این مسئله ممکن است به این معنی باشد که تمرکز بازی بر مبارزات از راه دور و با تیر و کمان بیشتر از تمرکز با سلاحهایی مثل یا چاقو است. در قضایای شخصیه مانند «خورشید به دور زمین میچرخد»، تعیین محکی و مطابق قضیه و تشخیص موجود یا معدوم بودن آن دشوار نیست و در نتیجه صدق و کذب مشکل نیست.

علاوه بر آن تنها قمر منظومه شمسی است که میدان مغناطیسی دارد. با اینکه عطارد از زهره به خورشید نزدیکتر است اما زهره گرمترین سیاره منظومه شمسی است! زهره هر 225 روز یکبار به دور مدارش میگردد. سیاره زهره خیلی زود توسط بشر کشف شده و همیشه موردتوجه انسان بوده است تا آنجا که به این سیارهی نورانی نامهای فراوان از جمله ونوس که الهه عشق و زیبایی است و آناهیتا که الهه آب است، دادهاند.

سیارات درونی بیشتر از سنگ ساخته شدهاند. ساختار درونی این سیاره از هسته سنگی (سیلیکاتی) داغ مرکزی، لایههای هیدروژن فلزی و لایههای هیدروژن مولکولی یعنی همان جو متراکم زحل تشکیل شده، همچنین جو از 96/3 درصد هیدروژن مولکولی، 3/25 درصد هلیوم و بقیه از متان، آمونیاک، دوتریم، اتان و بخار آب تشکیل شده و دارای آئروسلهایی از جنس یخ آمونیاک، یخ آب و هیدروسولفید آمونیوم است. این سیاره، هزار و چهارصد سال نوری با زمین فاصله دارد، بنابراین به فرض اینکه همین الان با سرعت نور از زمین خارج شویم، حدوداً در سال 3415 میلادی به آن خواهیم رسید! بنابراین ذهن با دو توسعه مجاز، ماهیات و کلیه مفاهیمی را که از وجود اشیا یا ماهیت آنها انتزاع میشود در خارج موجود میداند.

دیدگاهتان را بنویسید