نام سیارات منظومه شمسی به ترتیب. اطلاعات مختصر در مورد سیارات غول پیکر

در این صورت متراکم ترین مواد به سمت داخل می روند و هسته جرم را تشکیل می دهند. خير چون در اين صورت با سوختن يا قطع كردن جريان در يك وسيله الكتريكي، ساير وسايل الكتريكي نيز خاموش مي شوند. اخترشناسان معتقدند سنگهای رو به خورشید مذاب هستند، چون در این دما نمیتوانند جامد بمانند. البته نوع سنگی نیز آهنربا را جذب میکند به نوعی که سنگهای زمینی چنین خاصیتی ندارند. هم چنین در نظر بگیرید تمام ستارهها ساکن هستند. از آنجا که ستارهها همگی ساکن هستند مجموع انرژی جنبشی صفر است و قضیه ویریال کابرد ندارد اما این حالت به شدت ناپایدار است.

باید توجه داشت که قضیه ویریال در مورد سیستمهای متشکل از اجزای متفاوت که تنها در اثر جاذبه بر هم کنش دارند قابل استفاده است بنابراین این قضیه را میتوان در مورد کهکشان های مارپیچ نیز به کار برد. در نهایت سیستم به حالتی خواهد رسید که پایدار میشود (نه منقبض میشود نه منبسط) و مجموع انرژی به شکلی که در رابطه بالا نشان داده شده است بین انرژی جنبشی و پتانسیل تقسیم خواهد شد و قضیه ویریال برای سیستم قابل استفاده است.

شرایطی که کهکشان در آن در حالت پایدار قرار میگیرد و منقبض و منبسط نمیشود حیاتی است. این رابطه مقدار منطقی برای جرم در اختیار خواهد گذاشت اما باید توجه داشت، جرم بدست آمده از این رابطه تنها حد پایینی جرم کهکشان را معین میکند. در این حالت توزیع جرم نظری تصحیح میشود تا بین نمودار رصد شده و نمودار پیشبینی شده بر اساس مدلها همخوانی حاصل شود. برای اندازهگیری جرم در این حالت اندازههای به دست آمده از پرتو ایکس با مدل تئوریک هاله گازی مقایسه میشود و جرم کهکشان از طریق این مقایسه به دست میآید.

دلیل موضوع این است که این خط مجموع تمام تابشهای 21 سانتیمتری از گازها در تمام بخشهای کهکشان را نشان میدهد و به دلیل تغییر مکانهای داپلری متفاوت از بخشهای متفاوت این خط پهن میشود. از این روش برای محاسبه جرم کهکشان های بیضی شکل غول پیکر و همچنین با اصول مشابه برای محاسبه جرم مجموعههای کهکشانی استفاده میشود. با این وجود، این روش نسبتاً آسان است و به شکل گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد. در شکل بالا تصویر به دست آمده از طریق پرتو ایکس و روش اپتیکی برای کهکشان بیضی شکل NGC 3923 روی هم قرار گرفتهاند.

به دلیل این که ستارهها نسبتاً کوچک و کاملاً جدا از هم هستند به هم برخورد نمیکنند اما برخی از آنها آنقدر به هم نزدیک میشوند که از مسیرشان منحرف شوند و در نتیجه انرژی پتانسیل و جنبشی میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند. این ستاره در آن زمان به اندازهای گرم خواهد شد که اقیانوسهای روی سطح زمین به جوش خواهد آمد و بخار آب نیز از دست خواهد رفت؛ یخها ذوب خواهند شد و زمین به سیارهای گرم خشک مانند زهره تبدیل خواهد شد و دیگر زندگی بر روی زمین ممکن نخواهد بود.

دمای زمین بهشدت پائین آمد و زمینهی انقراض کرتاسه پالئوژن فراهم شد. ماهیت و خاصیت جادویی این سنگ بهمن ماه قادر است شبیه به آدرنالین برای شما باشد که این امکان را برای شما فراهم می سازد تا انرژی بدن، ذهن و روح خود را تقویت نمایید. به این پدیده ، اثر گلخانه ای در زهره نام دادند امروزه ، اثر گلخانه ای در زمین نیز اهمیت یافته است و بسیاری از دانشمندان معتقدند که ما با سوزاندن نفت ، ذغال سنگ ، گاز و چوب بیشتر ، دی اکسیدکربن زیادتری را آزاد می کنیم که در جو زمین به دام می افتد .

انرژی پتانسیل گرانشی هر ستاره کمیتی منفی است زیرا بر اساس قرارداد، انرژی پتانسیل گرانشی یک ستاره هنگامی که این ستاره بسیار دور از کهکشان باشد به سمت صفر میرود و در این حالت از کشش گرانشی کهکشان آزاد است. در این جا ما کهکشان ایدهآل را در نظر میگیریم که تنها از ستاره تشکیل شده است (یعنی از هر جزء دیگری که ممکن است در یک کهکشان واقعی وجود داشته باشد صرفنظر میکنیم). این کهکشان ها را اغلب به مانند یک توده ستارهای ساده متشکل از تعداد زیادی ستاره که برای مدت طولانی در کنار هم درون مدار کهکشانی تحت تاثیر جاذبه یکدیگر باقی ماندهاند در نظر میگیرند.

فکر مىکنیم یک جایى تو اخترک ما یک موش پیر هست. لذا ارتباط یا پیوند حال و آینده به نظر میرسد تا حدودی با این نظریه (نقش آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست) باشد؛ بهنحویکه ساختار حیات ما (انسانها) آگاهانه بر آینده این کره اثرمیگذارد؛ بنابراین میتوان به این نکته اشاره نمود که وضعیت آیندهی حیات تا حدودی به اقدامات امروز و سالهای آیندهی ما (انسانها) بستگی دارد. جلبک­ها از لحاظ ساختار سلولی یوکاریوت بوده و از نظر تنوع در اندازه، دامنه­ی گسترده ای از ابعاد پیکوپلانکتونی (µ2-2/0) تا گونه­هایی با اندازه­های بیش از 10 متر (جنگل­های کلپ) را در­بر­می­گیرند.

تاکنون بیش از ۱۴۰ قمر شناخته شده که اندازه متفاوتی دارند. ـ مشکل: به نظر میرسد که بیش از حد معمول از نظر جسمانی بیمار میشوید. این فیلم توسط هنرمندی به نام «مت روسو» (Matt Russo) و آهنگ آن توسط «آندرو سانتاگویدا» (Andrew Santaguida) ساخته شده است. فیلم در ابتدا با دریافت رتبهبندی PG-13 مورد انتقاد طرفداران ظاهر شده و در نهایت با رتبهبندی R جایگزین شد. در این مطلب در مورد تعیین جرم کهکشانها صحبت کردیم و سه روش برای تعیین جرم این اجرام آسمانی معرفی شد. به علاوه این روش تنها حد پایین جرم کهکشانها را در اختیار میگذارد.

جرم مجموع در مدل نهایی (شامل ماده تاریک) بیانگر جرم صحیح یک کهکشان است. قضیه ویریال، مجموع انرژی پتانسیل گرانشی یک کهکشان را به حاصل جمع انرژیهای جنبشی تمام اجزای منفرد که آن کهکشان را میسازند مرتبط میکند. هم چنین انرژی پتانسیل گرانشی آن از بر هم کنش گرانشی آن ستاره با تمام ستارههای دیگر کهکشان حاصل میشوند. 2. انرژی جنبشی ستارهها کمتر از مقدار انرژی است که برای جداسازی کامل اجزای کهکشان لازم است، چرا که اگر مجموع انرژی جنبشی برابر با انرژی پتانسیل گرانشی شود باعث پراکنده شدن کامل ستارهها و از هم گسیختن کهکشان خواهد شد. در «نوادرالتبادر» هم ویژگیهایی به ماه منسوب است که میتواند با داستان گنبد سبز همسو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید