معرفی ۲۳۷ تن از مشاهیر و مفاخر و رجال آمل – هراز نیوز

کاشف بزرگ خلیل آملی مکتشف ساعت شهری خلیل آملی ،خلیل بن ابی بکر بن خلیل آملی از دانشمندان و منجمان نامی جهان در قرن هشتم هجری است و بنابر نوشته ی جعفر بن محمد بن حسن،معروف به “تاریخ جعفری”مولف تاریخ یزد به سال۷۲۵ هجری،خلیل آملی در مقابل مدرسه ی رکینه(از بناهای رکن الدین قاضی)در یزد در رصد خانه ای بنا نمود که ساعت فعلی شهر یزد را او ساخته که معروف به بکر است،به رصد مشغول بودکه بر سر یکی مرغ رویین نهاده که چون آفتاب طالع می شود آن مرغ رو به خورشید می کند وهر چه که خورشید بر می آید او رو به آفتاب دارد.در میان رصد چرخ چوبین منقش نهاده و به سیصد و شصت درجه قسمت کرده و محل آفتاب در درجه ای می نماید که آفتاب در کدام درجه است،این درجات را به دوازده برج تقسیم نموده و درجات را به دروازه برج تقسیم نموده و درجات به حروف ابجد بنا نهاده و در هر دایره که در جهار گوشه ی چرخ نهاده، سی خانه ساخته و ماه ترکی و فارسی و عربی و رومی نموده که هر روز معلوم شود که چند روز از ماه گذشته است و بر بالای چرخ دایره کشیده و در موضوع قمر هر روز در هر منزل که باشد از شرطین و بطین و ثریا و دابران و هفعه و ذارع و نژه و نارشا و بطن الحوت نموده و سی دایره بر گرد دایره قمر نهاده که هر یک روز از ماه بگذرد،دایره سفید سیاه شود تا آخر ماه.دوازده خانه یمین و دوازده خانه بر یسار چرخ ساخته که دوازده دایره یمین هر یک ساعت که گذرد از دریچه ی که از دریچه ای که در زیر آن ساخته،مرغی رویین سر بیرون کند و مهره ای از دهن در طاسی که در زیر این دریچه ساخته است بیاندازد و درآن چرخ به گردش در آید.یک تخته از آن دوازده خانه یمین رصد سیاه شود ساعتی از زمان گذشته باشد و در وقت صبح و پیشین و پسین و شام و خفتن چون مرغ مهره در آن طاس اندازد آن چرخ به گردش درآید و در اندرون رصد طبل زده شود و بر بالای مناره علمی ظاهر شود،سپس آوازه و علم بازنشینند و بر بالای دایره خمسه متحیره باشد و منسوبات هر روزه به آن کواکب و اسامی روزها نوشته و در کنار آن رصد تنوره ی مسینی پر آب نموده و لنگری بر زنجیر آویخته بر روی آب و به طریق اسطرلاب در پایین آن تنوره نهاده و از تنوره آن آبی بیرون می آید و در چاه می رود و هر مقدار آن آب کم می شود آن لنگر فرو می رود،قریب یکصد و پنجاه قطعه طناب هر یک را لنگری چوبین بر آن متصل کرده و آویخته به آن لنگر حرکت می کند و آن دوازده خانه که برابر دوازده ساعت شب و روز است در سوراخ کرده وهر ساعت از شب چراغی نهاده می شود و در هر ساعتی که از شب می گذرد چراغی باز نشانده می شود و مصنف این رصد مولانا خلیل بن بی ابکر آملی است و در پایین چرخ پنجره ای کشیده و به معلقی بهم نشانده.از مورخ تاریخ یزد بر می آید که مولانا خلیل آملی تا سال ۷۲۵ هجری قمری و چندین بعد از آن نیز در قید حیات بود.

وی برای استفاده از این دو حوزه درسی عظیم ابتدا با حضور در درس، با دقت و فراست تمام از بیانات استاد و نکات و مباحث مطرح شده استفاده می کرد و تمام مطالب و مفاهیم را با جان و دل دریافت می نمود، آنگاه با مراجعت به حجره آن را بر اساس دیدگاه استاد و مباحث مطرح شده در کلاس به زبان عربی به نگارش در می آورد و سپس با انجام مباحثات و گفتگو های علمی با هم بحث و دوست عزیزش متفکر برجسته جهان اسلام آیت الله شهید صدر آن را به پختگی و نزج کامل می رساند.

ارواح می گویند که زمین در مقایسه با دنیایی که آنها در آن ساکن هستند ، خاکستری و سنگین است و حرکت آنها بسوی زمین همچون حرکت غواصی است که به عمق اقیانوس می رود. مقدمه: کوه ها همیشه ثابت اند و جابه جا نمی شوند یا به نوبه ای حرکت نمی کنند و راه نمی روند اما آدم ها که پا دارند، راه می روند. خب همه ما این داستان را میدانیم؛ اما آیا کوه بیستون همان بیستونی است که فرهاد آن را با تیشه زد؟ نتیجه گیری: چه بهتر است که دست یکدیگر را به جای پس زدن بگیریم و به جای پشت کردن به یکدیگر، همدیگر را در آغوش بگیریم زیرا دنیا آنقدر کوچک است که خیلی زود دوباره مقابل یکدیگریم چه خوب می شد که آن لحظه به جای پشیمانی، شادی وجود ما را پر کند.

پس از چندى ریاست کل دادگاههاى دیوان کیفر را به او سپردند. در سمت چپ كوه يك سلسله تپههاي كوچك و بزرگ به نام هزار دره قرار گرفته كه جاده شيراز از وسط آن ميگذرد. مردک انگار آن پیر را جایی دیده بود ! مردک گفت : من سالهاست که این کار را می کنم و هر دو کوهی که به هم چسبیده اند کار بازوان من است ! یکی از کمنظیرترین نماها را از روی این قله میتوان دید… البته این نقش برجسته به علت قرار گرفتن کتیبه ای از دوران صفویه بر روی آن مخدوش شده است.

در مناطق ساحلي شمال ايران قانون افزايش بارندگي به ازاء افزايش ارتفاع مصداق نداشته و در واقع با دور شدن از سواحل خزر و صعود به ارتفاعات از مقدار ريزشهاي جوي كاسته ميشود و اين امر تا حدود ارتفاع 1500 تا 2000 متر تداوم يافته و پس از آن مجددا با افزايش ارتفاع بر مقدار بارندگيها افزوده ميشود. پس از گسیخته شدن شیرازه ٔ امور خوارزمشاهیان شمس در حدود ۶۲۳ از عراق به فارس مهاجرت کرد و به خدمت اتابک سعدبن زنگی بن مودود از اتابکان سلغری (۵۹۹-۶۲۸ هَ .

آیا می توانید بگویید قاره آسیا از سه طرف به کدام اقیانوس ها محدود می شود؟ همچنان نشانههای یاقوت در ولایات کنر و پنجشیر نیز دیده شده؛ اما تا کنون ذخیره و اندازهٔ آن به شکل رسمی از سوی کدام سروی تثبیت نشده و هم کدام پیشرفت در بخش اکتشاف و استخراج آن نیز صورت نگرفته است. این خبر به گوش ارباب بالاکوه رسید و ناراحت شد اما چاره ای جز تسلیم شدن نداشت؛ به همین خاطر به سوی پایین کوه رفت و با التماس به آنها گفت: «شما با این کارتان چشمه ما را خشکاندید، اگر ممکن است سر یکی از قنات ها را به طرف ده ما برگردانید.» کدخدا با لبخند گفت: «اولاً؛ آب از پایین به بالا نمی رود، بعد هم یادت هست که گفتی: کوه به کوه نمی رسد.

پیرمرد کمی منتظر ماند و بعد خسته شد و دید که کوهها هیچ تکانی نخورده اند ! برای همین، گاهی این گیاهان زیر آباند و بعد با پایینآمدن سطح آب، شاهد ظهور گیاهان خواهید بود. از این بحث اینگونه برداشت می کنیم که تنها کوه ها هستند که به همدیگر از شمال به جنوب نمی رسد ولی اسان ها به همین راحتی که شب، روز میشود و روز، شب می شود به همدیگر می رسند و چرخه ی طبیعت اینگونه کامل می شود.

و یا اگر به او بدی کرده باشیم چگونه در چشمانش نگاه کنیم؟ 9 – اگر چنین خبری و چنین جزیره ای وجود داشته و خبر آن هم به آن سرعت پخش شده چرا شیعیان و حتی دشمنان آن روزگار به محل مورد نظر هجوم نبرده اند آیا در صورت صحت داستان ، حداقل صد نفر دوست و دشمن دیگر نباید به آنجا سری زده باشند ؟ آن لحظه اگر به او خوبی کرده باشیم چه حسی به ما دست می دهد؟ سنگ تراشنخورده کوه نور، عیبهایی داشت؛ از جمله اینکه لکههای زرد رنگی در آن به چشم میخورد و بزرگی یکی از این لکهها از قابلیت انعکاس نور سنگ کاسته بود.

نک (Neck) مجراي آتشفشاني قديمي است که اکنون از گدازه هاي قديمي پرشده است و چون از سنگ هاي پيرامون خود مقاوم تر است، به صورت برجستگي ستون مانند باقي مانده و سنگهاي اطراف آن که مقاومت کمتري دارند، فرسايش يافته اند. گردشگران هنگام بازدید از این کوه باید ماسک به صورت بزنند تا گازهای آتشفشان آنها را اذیت نکند. این مجموعه به صورت کاملا خصوصی و غیر دولتی، با دریافت کلیه مجوزهای لازمه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان محیط زیست، در سال 1394 توسط شرکت اسپیلت البرز تاسیس شده و در فصل تابستان پذیرای صدها کوهنورد خارجی و داخلی میباشد.

محیط آرام و دنج، تمیزی و قیمت مناسب از مزایای مهمانسرا بید هستند. تحفهالغرایب، کتابی است در ۲۷ باب مشتمل بر مطالب متنوعی که علاوه بر زبان فارسی از نظر فرهنگ عامه نیز اهمیت دارد (به تصحیح دکتر جلال متینی انتشار یافته است). ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه ولی ادم به ادم میرسه رو به زبان امروزی توضیح دهید را از سایت نکس درجه دریافت کنید. مرد پیر با صدای لرزانش رو به مردک کرد و گفت: چطوری پسرم ؟ مرد نزدیک یکی از کوهها شد و از پشت به کوه با دستهایش فشار داد .

داستان ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه را از سایت نکس درجه دریافت کنید. اینجاس که میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. بلند شد که عصایش را بردارد و برود ناگهان دید مرد نیست. به دو کوه بلند که سر به فلک کشیده بودند نگاهی انداخت و گفت : عجب عظمتی ! مرد از این وضع خسته شد ، روزی به طرف دو کوه بلند روستا رفت و آنجا استراحت کرد.

پیرمرد از این حرف مرد تعجب کرد و فکر کرد که او دیوانه است . مردک با این حرف جا خورد و فهمید که حتما زمانی به این پیرمرد هم وعده داده و حالا وقتش است که فرار کند ! این کار برای من مانند آب خوردن می ماند. ّ خوندن این ایمیل برای آقای فامیل ما خیلی جالب بوده و حتی یک اپسیلون هم فکر نکرده بود که این خانم قصد بدی از این کار داشته باشه و مثلا بخواد از این آقا پولی بگیره یا … او از این کارش لذت می برد و در دلش به سادگی مردم می خندید !

روزی برای خوش گذارانی به شهر نزدیک روستا رفت و با خود فکر کرد اینجا می تواند مردم را با وعده هایش فریب دهد ! سپس در ۲۲۴ (قمری) به عراق رفت و در سامرا اقامت گزید و مورد احترام معتصم قرار گرفت. منطقه بلوران، در ۳۰ کیلومتری غرب کوهدشت است. کوهدشت از خاک حاصلخیز برخوردار است. بهترین زمان سفر به کوهدشت اوایل بهار است. پیرمرد فکر کرد مرد در آنطرف کوه است .

پیرمرد عصایش را انداخت زمین وکنار مرد نشست. پیرمرد فهمید که فریب خورده است. قصاید، ترکیبها و ترجیعاتش در مدح حاکمان مازندران، میرزاغازی خان ترخان، دیانت خان، عبدالله خان فیروزجنگ، اعتمادالدوله و جهانگیر پادشاه و تعدادی از آنها هم در مدح و منقبت امامان است. که در کشور ما بدلیل شرایط خّاص 60 در صد اراضی ما را مراتع تشکیل میدهند ، که اغلب آنها فقیر و کم بازده هستند ، ودر نهایت 10 در صد مراتع ما مراتع خوب و متراکم بحساب می آیند .

به نحوی که در زمانهای مختلف بعضی از آنها فعال و بعضی به صورت غیر فعال باقی میمانند. عصایش را برداشت و با ناراحتی از آنجا دور شد. همچنین بیشتر آتشفشان ها روى مناطق فرورانش قرار گرفته اند و معرف مکان هایى هستند که ماگماها در عمق در اثر ذوب شدن ورقه (slab) لیتوسفر اقیانوسى یا با ذوب لیتوسفر فوقانى یا استنوسفر در حال فرورانش به سمت بالا صعود مى کنند. حالا محوطه کوه دستساز خود را با استفاده از تکههای طبیعت و عروسکهای دایناسور، شبیهسازی کنید. در دامنه دو کوه بلند، دو آبادی بود که یکی «بالاکوه» و دیگری «پایین کوه» نام داشت؛ چشمه ای پر آب و خنک از دل کوه می جوشید و از آبادی بالاکوه می گذشت و به آبادی پایین کوه می رسید.

دیدگاهتان را بنویسید