متن كامل شازده كوچولو

کپلر در اثر مطالعات در ((نجوم|علم نجوم)) با خود گفت چون به موجب هیأت کوپرنیک سیارات به دور ((خورشید)) دوایری طی میکنند، بنابراین مجموعه تمام اوضاع مریخ که بوسیله ((تیکو براهه|تیکو)) رصد شده است باید روی یک دایره فضایی قرار گیرد (تیکو براهه نشان داد که حرکت سیارات کاملاٌ با نمایش و تصویر دایرههای هم مرکز وفق نمیدهد از آنجا که تیکو براهه بیشتر به رصدهای مستقیم و اندازه گیری سرگرم بود، هیچ کوششی برای تجزیه و تحلیل نتایج خود را انجام نداد و این کار به یوهان کپلر که در سال آخر زندگی تیکو براهه دستیار وی بود محول گشت).

دانشجویان دورههای پیشرفته با انجام پروژههای پژوهشیشان راهنمایی میشوند و وقتی نتایج پروژهها به دادهها و تحلیلهای خوبی رسید، به شکل مقاله در مجلههای تخصصی چاپ میشوند. برای روند درست آموزش و یادگیری پیشرفته در دانش و فناوری، برای دانشجویان بسیار ضروری است که پروژههای پژوهشی، هرچند ساده، انجام شود. به طور کلی با افرادی خارج از جهانِ دانش آشنا شدهام که در کارشان بسیار آدمهای جالبی بودند. این برنامه مختص پلتفرم های مختلفی برای pc، android، iphone، ipad و به طور کلی دستگاه هایی که استاندارد برنامه نویسی HTML5 را پشتیبانی میکنند طراحی شده است و طرز کار آن نیز بسیار ساده می باشد.

این سیاره در منطقه قابل سکونت گردش می کند، که در آن شرایط صحیح سیاره ای و خصوصیات جوی داده می شود، ممکن است آب مایع روی سطح آن وجود داشته باشد. خیلی وقتها نتیجه نهایی پروژه ارتباط چندانی با نگره اصلی آغازینِ پژوهش ندارد؛ اما این مسئله بخش لذتبخش پژوهشهای دانشی است. به عبارت دیگر، در مواردی چون ”دایره مربع“ میتوان از تناقض نهفته در مفهوم آن نتیجه گرفت که چنین چیزی نمیتواند وجود داشته باشد. زنگ زدگی (Rust) عبارتی است که همگی با آن آشنا هستیم و برای آهن کاربرد دارد. این ابرها از لحاظ گرانشی برای تشکیل خورشید و سیارات دیگر در هم شکسته شدند و توده آهن زمین هنگامی که سیاره جوان بود، به هسته آن رفت، ولی مریخ به دلیل اندازه کوچک و گرانش ضعیف، آهن کمتری را در هسته خود فرو برد.

نپتون دارای یک هسته سنگی از جنس سیلیس و گوشته ای از آب یخ زده، متان و آمونیاک است. بهگفته دایلان کول، طراح این فیلم، صخرههای سنگی شناور تخیلی سیاره پاندورا واقع در منظومه ستاره آلفا قنطورس با الهام از کوههای هوآنگ یا هوانگشان، گویلین و زنجیاجی طراحی شدهاند. ژانویه 2014 دیزنی طرح توسعه «پاندورا؛ جهان آواتار» را با همکاری کامرون آغاز کرد و سرانجام در می 2017 (اردیبهشت 1396) درهای این سرزمین را به روی بازدیدکنندگان گشود و اینگونه به منبع درآمد جدیدی علاوهبر دیزنیلندها دست یافت. جهان،خود تصویری از جهان معقول است و سرمشق روح در ساختن طبیعت و جهان محسوس خاطرهای است از آن چه در جهان برین دیده است (همان،36).

اندازه آن میتواند ۵۰-۱۵۰ برابر مشتری ما باشد و آن را به بزرگترین سیارهای که تا کنون در جهان ما کشف شده است تبدیل میکند. اتمسفر این مشتری تاریک است و تمامی آن با هیدروژن پر شده است. بر فراز سطح این سیاره اتمسفری وجود دارد که 100 مرتبه از اتمسفر زمین رقیق تر است. شکل گیری دهانه ها با این واقعیت مرتبط است که قبلاً این سیاره دارای اتمسفر کمتر متراکم بود. ولی چگالی این سیارهها در حدود چگالی آب است. در مریخ آب هست؛ ولی آب ها یخ زده اند و هر دو سال یک بار به دور خورشید می گردد.

پس از دوره پژوهشی در هلند، دو سال را در اوتاوا-پایتخت کانادا- گذراندم؛ جایی که دفتر اصلی انستیتوی هرزبرگ در آنجا بود. گروه دانشگاه سندیهگو نپاهشگاه مدارگرد خورشیدی را ساخته بود و کار من تحلیل دادههای آن بود. حتی ما به عنوان راوی دانای کل یا کسی که شاهد همۀ ماجراهاست، اجازه نمییابیم بدانیم داخل آن سفینۀ فضایی چه میگذرد. برای ما از جو دانشی این سه مؤسسه بگویید. اگر بخواهید این سه را از دیدگاه دانشی بررسی کنید، کدامیک توانستهاند کیفیت و کمیت دانشی خود را از آن زمان تاکنون بهخوبی حفظ کنند؟ چه راهکار و معیاری برای دانشجویان دکتری خود داشتید؟

نیازی نیست که حتما از راه دور بیایند؛ بلکه آنچه مهم است حضور افرادی با دیدگاههای متمایز و پُرگون است که با استادان و دانشجویان گروه کاری شما رابطه سازنده برقرار کنند. جمله مشهوری هست که میگوید: دانشگاهها برای این پدید آمدهاند تا استادان با تدریس به دانشجویان، خودشان بیاموزند. در پایان این پرسش برایمان بگویید چه نکات و راهبردهای مهمی را برای دانشجویان و استادان ایرانی دانشکدههای فیزیک برای افزایش دانش اخترفیزیک پیشنهاد میکنید؟

با تعداد زیادی از دانشمندان حرفهای همکاری داشتهام که بسیاری از آنان در زمینههای خارج از جهانِ دانش مانند موسیقی و ادبیات و فلسفه و ورزش علاقهمند جدی بودهاند. من همواره گفتگو و هماندیشی درباره تاریخِ دانش و نیز نشاندادن چگونگی پیدایش بگرتها، همچنین بستگیهای متقابل به بافت اجتماعی و فناوری را مهم میدانم و در تمام سالهای کاریام چنین گفتگوهایی را پشتیبانی کردهام. این دو نیروی مخالف ، اثر یکدیگر را بطور متقابل خنثی میکنند، به نحوی که ماه هموراه بر مدار خود باقی میماند. اسطرلاب، از مهم­ترین ابزارهای ­نجومی در علم نجوم است و کاربردهای متنوع بسیاری با خود دارد.

از سوی دیگر تدریس درس ساختار ستارگان (اخترفیزیک ستارهای) به شکل هوشمندانهای هیجانانگیز است. بعد از پایان دوره دکترا در سه دانشگاه یا پژوهشگاه متفاوت دوره پسادکترا را سپری کردهاید؛ مؤسسه کلتک در آمریکا، آزمایشگاه پژوهشهای فضایی در اوتریخت هلند و انستیتو اخترفیزیک هرزبرگ در کانادا. همچنین از تدریس دوره درسی اخترفیزیک مقدماتی و اخترشناسی مقدماتی. اخترشناسی پرتو ایکس هنوز در مرحله مقدماتی بود؛ اما دادههای خوبی به دست آمده بود، بهویژه پرتوهای ایکس گسیلشی از شرارههای خورشید که فورانهای پلاسمایِ بسته به مناطق ناپایدارِ مغناطیسی هستند. از آن دادهها بهره جستم تا نشان دهم میتوان شرارههای خورشیدی را در طول موج ایکس نپاهید، زمانی که ناحیه تولیدکننده پرتوهای ایکس اندکی بالاتر از لبه خورشیدی باشد.

با پشتوانهای سترگ درباره پرتوهای ایکس خورشیدی، آزمایشگاه پژوهشی فضا در هلند از من دعوت به کار کرد تا به آنها در اوتریخت کمک کنم تا آشکارساز تصویری برای نپاهش پرتوهای ایکس در شرارههای خورشیدی طراحی کنند. به نظر بعضی از دانشمندان غربی و پژوهشگران درباره جابر، تعدادی از این رسائل را پیروان فرقه اسماعیلیه و در سده چهارم هجری نوشتهاند. برخی از دانشجویان من هماکنون خودشان از دانشمندان بنام و شناختهشده در اروپا، آمریکای شمالی، چین و اروپا هستند. فیزیک ستارهای دربرگیرنده تعداد زیادی از قانونها و بگرتهای فیزیک پایه است که نشان میدهد چگونه فیزیک ریزمقیاسِ اتمها تعیینکننده ویژگیهای راژمانهای بزرگمقیاس کیهانی مانند ستارگان است.

دیدگاهتان را بنویسید