قمرهای منظومه شمسی – اورانوس -آشنایی با قمرهای منظومه شمسی

کیمیاگری در قرن پنجم تحت نام ”علم” پا به عرصه گذاشت؛ به آن الچمی یا alchemia میگفتند؛ ترکیبی از ال (al-)، حرف تعریف عربی، و چمی (chemia)، واژهای یونانی که در فرمان دیوکلسین علیه آثار مصریانی که در کار تغییر ماهیت فلزات بودند، به کار گرفته شد؛ به نظر میرسد این واژه در واقع به معنی “هنر مصریان” باشد، یا سرزمینی با خاک سیاه که نامی مصری برای کشور مصر بود.

از این رو، عجیب نیست که در قرن هجدهم، و شاید پیشتر، میان بسیاری از علوم کیمیاگری و فراماسونری پیوند و اتصال بیابیم. ، اشکال تیره ای در حلقه ها که با سرعتی متفاوت از سرعت سایر مواد حلقه اطرافشان به دور سیاره می گردند، کشف کردند. مواد سازنده عرق از رگ هاي خوني زير پوست گرفته مي شود. مواد تاریکی ته هر دهانه را پر میکند. این ویژگی بیانگر آن است که ایدئولوژیهای منتقد سرمایهداری به هیچ قانون و چارچوبی پایبند نبوده و تنها راه حرکت و پیروزی خود را در گرو بیقانونی میدانند.

سفر بهرام ویژگیهای معراج را دارد، حرکت او از کرانه به مرکز و از مرکز به بالاست که می تواند نمادی از طی طریق، مراحل تکوین آفرینش، حرکت از زمان به بی زمانی، حرکت از سیاه (زمان) به سفید (بی زمانی) و به آشتی رساندن ابعاد وجود (سیاه و سفید به عنوان نماد دوگانگی وجود انسان) باشد. پوشش فضای یک لژ چیزی کم از سایهبانی از ابر یا آسمانی پر از ستاره نیست که همهی ماسونهای درستکار آرزو دارند به یاری آن نردبان الهی که یعقوب نبی در رویا مشاهده کرد، به آن نایل شوند؛ این نردبان که از زمین به آسمان بر پا شده، بر سه محور اصلی استوار است؛ این سه محور ایمان، امید، و محبت نام دارند که ما را به ایمان به خدا، امید به جاودانگی، و محبت به همهی انسانها پند میدهند.

ماسونهای رویال آرک تاریخ را بر اساس سالی محاسبه میکنند که ساخت معبد دوم به یاری زروبابل آغاز شد. مرحوم دهخدا ذیل مدخل عطارد آوردهاند: «ستارهایست معروف که بر فلک دوم تابد و آن را دبیر فلک گویند. سال اکتشاف یا آنو اینونشتیس (A.I.) که بخش دوم آن در زبانن انگلیسی هم معنی واژهي “Discovery” است، از جمله اصطلاحاتی است که توسطط شوراهای رویال آرک به کار گرفته میشود. به طور کلی با استفاده از انرژی باد ، به عنوان یک منبع انرژی در دراز مدت می توان دو برابر مصرف انرژی الکتریکی فعلی جهان را تامین کرد.

۳. عنوان رمان و سریال بر مبنای یک حرکت در شروع شطرنج انتخاب شده است. به نظر میرسد کاربرد این نماد هم از جانب عبرانیان و هم از جانب مصریان مشتق شده از تمایل طبیعی ذهن تمثیلی به انتخاب نماد از اندامی باشد که کارکرد آن منحصرا فقط از همان اندام بر میآید. با اینکه نماد پیشبند از نظر افراد خارج از لژ، عجیب و غریب به نظر میرسد، ولی داخل لژِ شطرنجی نمایانگر تمام آن چیزی است که مفهومی از ماسون به همراه دارد.

کشتی نماد سفر در پهنهی دریاهای مواج زندگی و لنگر نشاندهندهی جاودانگی و یافتن قراری امن در آرامشی ابدی است. بر هر یک از ماسونها است که بر خویش قضاوت کند و بر اساس آن، سنگهای گرانبهای وجودش را در کنار هم قرار دهد، تا وقتی زماناش فرا رسد و ابزارهایاش را زمین گذارد و به سفر پایانیاش به لژ بزرگ بالا (Grand Lodge Above) قدم نهد، از خود نامی نیک به جای گذارد؛ مشاوری خردمند، ستونی قدرتمند و مستحکم، سنگی کامل و استوار (Perfect Ashlar) که ماسونهای جوانتر بتوانند وی را الگویی درست و ارزشمند برای همکاری در ترتیبات فراماسونری قرار دهند.

هر پیشرفتی که ممکن است در آینده در لژ “رویال آرت” انتظارش را بکشد، هر تلاش و کوششی که وقف رسیدن به رازهایی عمیقتر در انجمن سری نماید یا هر عطشی که وی را برای کسب دانش به هر جای ممکن سوق دهد، هرگز پیشبند پوست بره – اولین نشانی که به وی اعطا شده است – را از وی جدا نخواهد کرد. Anno Ordinis (A.O.) در لاتین به معنی “سال انجمن” است (بر اساس استنباط مترجم از تاریخ، مبنی بر تشکیل انجمن برادری توسط شوالیهها برای محافظت از زائران معبد سلیمان در سال ۱۱۱۸ میلادی .م).

استفاده از ستون یا پایهّهایی که به عنوان بنایی تاریخی بر فراز یک مقبره قد علم کردهاند، از سنتهای بسیار باستانی به شمار میرود، و یکی از نمادهای بسیار برجسته برای نشان دادن شخصیت و روح شخص مدفون در آن مقبره تلقی میشود. جزء بسیار کمی از آنها دارای گازهای نجیب هستند که تا کنون نیز امکانات و تجهیزات برای مطالعه به طور خاص روی آنها وجود نداشت. به این ترتیب، برای محاسبهی تاریخ روز بر اساس سال پیدایش، کافی است تاریخ حاضر را با عددد ۳۷۶۰۰ جمع ببندید. چشم جهانبین نمایانگر و تمثالی از خداوند است – انتزاعی و در عین حال، همه جا حاضر.

با این حال، گونیا و پرگار در مثلثات مسطحه نیز کاربرد دارد، مانند رسم خطوط عمود بر هم؛ و از این رو، متذکر میشود، به رغم آنکه در این درجه هر دو نقطهی پرگار زیر گونیا قرار دارند، و در حال حاضر شما فقط با معنای اخلاقی و سیاسی این نمادها و نه با معانی فلسفی و معنوی آنها سر و کار دارید، هنوز هم خداوند همواره با انسان در ارتباط است؛ با موجودات زمینی که با معنویت در هم آمیختهاند؛ و در عادیترین وظایف زندگی نشانهای از معنویت نهفته است.

در روان­شناسی جدید نیز با همین روش انسان را مطالعه کرده و با حذف روح از ماهیت آدمی – به­دلیل عدم امکان مطالعه روح و پدیده­های روحی در آزمایشگاه – او را به حیوانی بدل ساخته­اند که دیگر تصور کمالات معنوی نیز به ذهن او خطور نمی­کند (Munn, 1951, p.4). حاکمیت کانادا هم از او پشتیانی کرد و امکان پیوستن او به انستیتوی تازهتأسیس هرزبرگ را فراهم ساخت و او را در پیچوخم کاغذبازی و رابطهگری نینداخت. در طی دو شب در سال ۱۸۴۶، گاله نپتون را به عنوان یک سیاره شناسایی کرد و کمتر از یک درجه با محلی که لو وریر پیش بینی کرده بود تفاوت داشت.

در روزگار سلیمان دستمزدهایی وجود داشت به نام “دستمزدهای استاد”. در نهایت، آخرین مرحله از مأموریت کاسینی، که در اواسط بهار سال جاری آغاز شد و تا لحظات پایانی عمر کاوشگر به طول انجامید، پایان باشکوه نام داشت. درجهی بیست و هشتم از فراماسونری مناسک اسکاتلندی به طور کامل درجهای هرمتیک است، و مدعی است نسباش به استاد فراماسونری باز میگردد، عنوانی که گاهی اوقات با آن شناخته میشود. آیینهای هرمتیک (کیمیاگری) و درجات هرمتیک در فراماسونری رایج هستند، و با اینکه رد پای به جای مانده از آن در درجات کنونی، منشاء خویش را در کیمیاگری به طور کامل دنبال نکرده است، ولی برخی از آثار آن در آیینها و مراسمشان دیده میشوند.

با اندیشه و عمل بر اساس محبت برادرانه میآموزیم که کل موجود بشری را به مثابهی یک خانواده بنگریم؛ والا مقام و مادون، غنی و فقیر، همه و همه آفریدهی پرورندهی متعال (خداوند) هستند، و ساکنین یک سیاره باید یکدیگر را کمک، پشتیبانی، و محافظت کنند. با توجه به شواهد موجود می توان ادعا کرد که زادگاه ماشینهای بادی از نوع محور قائم ، حوزه شرقی مدیترانه و چین بوده است. در طول روز، این نور قرمز مانع بازتاب شدن نور خورشید و عبور از ابرهای غلیظ ناهید میشود اما در طول شب این کاوشگر میتواند نور موجود را جمعآوری کند و ویژگیهای خیره کننده زمین شناسانه سطح سیاره را برای ما قابل مشاهده کند.

اما نکته قابل توجه در کشف جدید وجود یک سیاره است. با استفاده از عکس­های هوایی یک نقشه و تفسیر ژئومورفولوژیکی اولیه فراهم می­شود اما معمولاً در عملیات میدانی، باید با واقعیات زمینی منطبق شود. در نظر ناصرخسرو موجودات در مرتبة وجودی خود استعداد نیل به مرتبة بالاتر را به واسطة اطاعت از آن دارند.طاعت از مرتبة بالاتر ثواب و عدم طاعت،عقاب محسوب میشود. اتاق مراقبه در فراماسونری مدرن معادل همان لولهی خمیدهی کیمیاگری است که شخص دریافت کننده به وسیلهی ابزاری که باعث همجوشی و تنظیم انرژیهای پنهان وی میشوند، دچار استحاله میگردد. به گمان برخی، فعل deposit ممکن است به قرار گرفتن تابوت عهد و الواح فرامین موسی یا شایدد هم همان واژهی گمشدهی فراماسونری اشاره داشته باشد.

تاریخ بر اساس ”سال جای گرفتن (Anno Depositionis)” از طریق افزودن عدد ۱۰۰۰ به تاریخ میلادی کنونی محاسبه میشود. پیروان فلسفهی نو افلاطونی در یکی از نخستین دوران از دوران مسیح، ظاهرا علمی نوین را به عرصه آوردند و آن را علم مقدس نام نهادند که شرایط علوم و هنر بعد از آن را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. نهضت اخباری که در اوایل سده پنجم هجری بر اثر تلاشهای علمی متکلمان، تقریبا درهم کوبیده شده بود، در سده یازدهم به وسیله محمدامین استرآبادی دوباره تجدید حیات یافت. اساتید بزرگ و برگزیده یا ماسونهای سری از این تاریخ به عنوان سالی یاد میکنند که کار ساخت معبد سلیمان، تقریبا در سال ۹۵۰ قبل از میلاد مسیح، به اتمام رسید.

از این زمان به بعد، مطالعهی کیمیاگری (یا همان علم شیمی) آشکارا پیگیری شد. در حالتی دیگر همان یک انس طلا را می توان در حدود ۸۲۰ متر با قطر ۵ میکرون کشش داد. آیا این سازه توسط بیگانگان در مریخ ساخته شده است؟ با اینحال فراموش نکنیم بیش از ۲۰۰ قمر سیارکی تا بهمن ۱۳۹۰ در منظومه شمسی مشاهده شده است، که ۷۶ تای آنها در کمربند سیارکی ، ۴ عدد در تروجانهای مشتری، ۳۹ عدد در اجرام نزدیک به زمین NEO (دو قمر برای هرکدام)، ۱۴ عدد سیارک دور مریخ Mars-crossers ، ۸۴ عدد قمر طبیعی فرانپتونی و همچنین ۱۵۰ جرم کوچکی که در حلقههای زحل مشاهده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید