سیاره زحل را بهتر بشناسیم

از همه جالبتر این است که تصور میشود در برخی از دورههای گذشته ممکن است مریخ مانند سطح زمین، آب مایع روی سطح خود داشته باشد. یکی از اقمار سیاره زحل نام اساطیری یکی از چهل و یک فرزندی که از ازدواج دختران “تتیس” و” اقیانوس”، قهرمانان اساطیری با خدا، این افرباد شبه متولد شدند، بر روی این قمر گذاشته شده است. ماه با شعاع 1738 کیلومتر (1٬080 مایل) پنجمین قمر بزرگ در منظومه شمسی است که بعد از «گانیمد» (Ganymede)، «تیتان» (Titan)، «کالیستو» (Callisto) و «آیو» (Io) قرار دارند. در ادامه در مورد اتمسفر، مگنتوسفر زمین و حلقهها و قمر این سیاره مطالبی بیان شد.

این نزدیک شدن همچنان ادامه دارد تا این دو سیاره در تاریخ دوشنبه 22 اسفند به نزدیکی 3 درجه ای یکدیگر در آسمان می رسند. 5. نخستین بازدید از تیر از فاصله ی نزدیک به آن در 1974 توسط مارینر 10 انجام شد. 5. ناهید دومین سیاره ی نزدیک به خورشید است. آنها معمولاً چند ماه یا چند سال قبل از بازگشت به مدار خورشید توسط گرانش زمین گرفتار میشوند. از آنجا که مواد شیمیاییارگانیک همه جا پراکنده هستند، این احتمال وجود دارد که در چنین جهان بزرگی سیارات دیگری مانندزمینوجود داشته باشند و امکان حیات در آنها فراهم باشد.

اکسیژن فراوانترین عنصر در سنگهای پوسته زمین است که تقریباً 47 درصد از وزن کل سنگها را تشکیل میدهد. عرض هسته زمین در حدود 7٬100 کیلومتر (4٬400 مایل)، کمی بزرگتر از نیمی از قطر زمین و تقریباً هم اندازه قطر مریخ است. در جو آن هیدروژن به شکل H2 و ۱۲ درصد هلیوم و ۲ درصد متان وجود دارد اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود. سرعت باد در سیاره زحل می تواند به 1800 کیلومتر در ساعت برسد (1100 مایل در ساعت ؛ 500 متر بر ساعت) ، بالاتر از مشتری ، اما به اندازه آنهایی که در نپتون وجود دارد، نیست.

اورانوس هر 84 سال و 7 روز یک بار به دور خورشید میگردد و همچنین هر 10 ساعت و 48 دقیقه یک دور به دور خودش میچرخد. روزهای بهرام 24 ساعت و 37 دقیقه طول می کشد . تکامل موجودات و محیط آنها، فرایندی واحد و متصل به هم میباشد، این تکامل حیات با تکامل سنگها، اقیانوسها و هوا در ارتباط میباشد که این ارتباط بین موجودات و اکوسیستمها آنها و آبوهوا در مقیاس بزرگ، مدتها به طول خواهد انجامید (گایا،1987). فرضیه گایا که درواقع مجموعهای از فرضیههاست که در فرضیه اول بیان میکند که، هر چیزی بر روی زمین بخشی از یک سیستم درهمتنیده، رو به تکامل و خودکنترلی میباشد؛ در فرضیه دوم؛ اجزای کرۀ زمین (محیط موجودات) به هم وابسته میداند بهطوریکه بین آنها رابطه برقرار است و قابلیت خودتنظیمی دارند (بوتکین، ترجمه، وهاب زاده،1382)؛ و در فرضیه سوم بیان میکند که کره زمین بهطور عمده، آگاهانه میتواند کنترل محیطزیست را در اختیار بگیرد، بهطوری که ارتباط یا پیوند حال و آینده تا حدودی بر اساس این نظریه (نقش آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست) باشد (بوتکین، ترجمه وهاب زاده،1382).

با توجه به فرضیه گایا، موجودات کرۀ زمین و محیط سطحی آنیک سیستم خود تعدیل به وجود آورده که زندگی روی آن را ممکن میسازد. سیاره زمین دارای دمای بسیار مناسب مهمان نوازانه است و ترکیبی از مواد شیمیایی را دارد که زندگی را در اینجا امکان پذیر کرده است. یا در سورۀ حجر، آیه 19 میفرماید: «والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کلُ شئ موزون» این آیه چگونگی گسترش زمین و شکلگیری کوهها را بیان میکند، بهطوری که هر چیزی مناسب و موافق حکمت و عنایت به وجود آمده است. سطح یخی، اروپا را به یکی از بازتابیترین قمرهای منظومهی شمسی تبدیل کرده است.پژوهشگرها با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، علائمی از آبفشانها از منطقهی قطب جنوب اروپا در سال ۲۰۱۲ شناسایی کردند.

برخی از قمرها قطعه سنگهایی هستند که تحت تاثیر گرانش یک سیاره قرار گرفتهاند اما احتمالاً ماه زمین نتیجه یک برخورد از میلیاردها سال پیش است. ستارهشناسان در نشست پراگ ، تصمیم گرفتند که پلوتون را در یک دسته کاملا جدید طبقهبندی و آنرا بهعنوان جرم متفاوت از هشت سیاره دیگر تعریف کنند. در هر حال به نظر میرسد هم نوا با غالب فلاسفۀ مسلمان بهتر است ”وجود “را مفهومی تعریف ناپذیر و بدیهی تلقی کنیم. در حوزههای معرفتشناسی، مفاهیم، اغلب متفاوت به کار گرفته میشوند، لذا علیرغم داشتن ساختار و قلمرو موضوعی همسان بار مفهومی آنها در دیدگاههای گوناگون یکسان نیست.

به عبارتی حیات به شیوههای مختلف به ترکیب هوا، اقیانوس (مجموع آبها) و رسوبات زمین لطمه وارد میکند و آنها را تخریب میکند. چنانچه به دلایلی تخریب سیستمهای زیستمحیطی یا گونهها صورت گیرد، میتواند پایداری یا تعادل کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد (جیمزلاولاک،1979). این مقاله تأثیرات مختلف تغییر اقلیم اعم از تأثیرات مستقیم، تأثیرات غیرمستقیم و تأثیرات روانی تغییر اقلیم را مورد بررسی قرار خواهد داد. باور به اثرگذاری ستارگان نیز در ذیل قدرت و توانایی خداوندی بخشی از ذهنیت اجتماعی این دوران است. از آن جایی که این چرخش در مقایسه با زمین به سمت عقب است، در نتیجه طلوع خورشید از غرب و غروب خورشید از شرق است.

برای نخستین بار سیاره ای بسیار بزرگتر از زمین با محیطی تابشی یافت شده است که در اتمسفرش نشانه هایی از بخار آب شناسایی شده، این سیاره که K2-18b نام گرفته در فرای سامانه خورشید ما گرد ستاره ای دیگر و در یک منطقه قابل سکونت در حال گردش است. در واقع یخ را به حالت بخار ذخیره میکنیم مانند وقتی که در فریزر یخ با چگالش به بخار بدل میشود. ونوس و مریخ بیشترین شباهت را به زمین دارند اما از جهات مختلف به سیاره زمین شبیه هستند.

طبق تخمینها در مقایسه فاصله زمین تا خورشید، این سیاره ۱۶ بار به ستاره خود WASP-۱۰۷ نزدیکتر است. زهره یک بار در ۱۹ خرداد ماه ۱۳۸۳ سیاره زهره پس از ۱۲۲ سال مجددا از برابر خورشید گذشت و منظره ای زیبا از صف بندی سیارات در منظومه شمسی را به نمایش گذاشت. وویجر ۲ کشف کرد دمای اورانوس و نپتون مانند هم است با این تفاوت که نپتون از خورشید نسبت به اورانوس دورتر است. قطر زهره 12104 کیلومتر است و 225 روز طول می کشد تا به دور خورشید بچرخد. کجی محور چرخش 29 درجه است، اما میدان مغناطیسی حدود 50 درجه نسبت به این محور کج شده است.

این آیه از حقیقتی که بر سراسر جهان هستی حاکم است، پرده برمیدارد و آن اندازهگیری دقیق در همۀ کائنات میباشد، بهطوری که اندازهگیری دقیقتر و بهتر متناسب با پیشرفت دانش بشری میباشد. اگر در سیستمی، ورودی بیش از خروجی آن باشد (شکل 1-ج) ممکن است وضعیت پسخور مثبت پیش آید و مخزن یا ذخیرهی هر چیز موردنظری که اندازهگیری میشود، افزایش یابد. لذا ارتباط یا پیوند حال و آینده به نظر میرسد تا حدودی با این نظریه (نقش آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست) باشد؛ بهنحویکه ساختار حیات ما (انسانها) آگاهانه بر آینده این کره اثرمیگذارد؛ بنابراین میتوان به این نکته اشاره نمود که وضعیت آیندهی حیات تا حدودی به اقدامات امروز و سالهای آیندهی ما (انسانها) بستگی دارد.

محیط طبیعی از بههمبافتگی ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژی، اقلیم، پوشش گیاهی و زندگی جانوری شکلگرفته است؛ لذا با بهکارگیری دیدگاه سیستمی میتوان تحلیل علمی و شناخت عمیقتری از آن را داشته باشیم (شکوئی،1386). به عنوان مثال ، قبل از چندین ماموریت سیاره ای که توسط ناسا و اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد در دهه 1960 ، دانشمندان امیدوار بودند که شرایط زیر ابرهای بسیار متراکم و پوشیده از سیاره زهره امکان زندگی را فراهم میکند. بر اساس فرضیه گایا، موجودات و محیط آنها دو عنصر جداگانه درنظرگرفته میشود؛ یا به عبارتی محیط و موجودات دو بخش اصلی یک سیستم میباشد؛ تداخل در یک عنصر روی دیگری اثر گذاشته و این بهنوبهی خود روی تغییر اصلی تأثیر میگذارد و این بازخورد میتواند موجب ارتقاء و یا دور شدن شرایط اولیه گردد؛ بنابراین نظریه گایا معتقد است، موجودات کرهی زمین و محیط سطحی آنیک سیستم خود تعدیل به وجود آورده که زندگی روی آن را ممکن میسازد (جیمزلاولاک،1983).

پوسته زمین همانطور که یک تکه چوب روی آب شناور است روی گوشته شناور میشود. به عبارتی آثار حیات در جهت بهبود محیط، برای خود حیات است؛ بهطوریکه محیطزیست طی تاریخ حیات بر روی زمین، در سطح جهانی بهشدت براثر این حیات دگرگونشده و این تغییرات خود موجب شده که محیط برای حیات بهبود یابد. سیستمهای جهانی مربوط به تعادل (توازن) انرژی زمینشناختی جهان از سیستمهای بااهمیت میباشد (بوتکین، ترجمه وهاب زاده،1382). در کشورهای توسعه یافته، وقوع آلودگی هوا منجر به مشکلاتی در سلامت و بهداشت می شود که مشکلات بهداشتی در ارتباط با آلودگی هوای شهری، یکی از مهم ترین نگرانی های عمده زیست محیطی جهان می باشد (1، 2). بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی در کشورهای در حال توسعه کیفیت هوا در شهرهای بزرگ این کشورها به طور قابل ملاحظه ای پایین می باشد و تقریباً دو میلیارد نفر از مردم در شهرهای سراسر دنیا، هر روز در معرض آلودگی هوا هستند (3). که منجر به کاهش سلامت و طول عمر در انسان می گردد (4). بر اساس گزارشات، سالانه هفت میلیون نفر در دنیا به علت آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند (5) که در چین، منجر به افزایش مرگ و میر از 2/1 میلیون نفر به 2 میلیون نفر در سال می شود (6 ،7).

این ستاره چندان نورانی نیست و حجم کم و دمای پایینی دارد، اما نکته مهم این است که سه سیاره از هفت سیاره تازه کشف شده در فاصله ای از این ستاره قرار دارند که امکان حیات را فراهم می کند. یکی از خصوصیات بسیار مهم سیستمهای طبیعی باز این است که آنها نوعی پایداری نسبی دارند و اجزای سیستم با یکدیگر بهطور خاصی هماهنگ هستند. تعداد زیادی از این ماهها از جمله پن و دافنیس در سیستم حلقه زحل قرار دارند و دوره مداری آنها اندکی طولانیتر از دوره مداری زحل است. برای توجیه مکانیسمهایی که اثرات حیات بر محیط را نشان میدهد با توجه به وجود پس خورهای مثبت و منفی که عمل کردن آنها در اقیانوسها و اتمسفر میباشد؛ که شرایط محیط کره را برای تداوم خودتنظیم میکند (بوتکین، ترجمه وهاب زاده،1382).

سیستم، مجموعهای از عناصر یا اجزایی میباشد که در ارتباط با یکدیگر بهصورت یک کل، عمل مینمایند. زمانی که در فرضیه سوم گایا بیان میشود که کره زمین بهطور عمده، آگاهانه میتواند کنترل محیطزیست را در اختیار بگیرد، گایا بر اساس دیدگاه سیستمی، وجود پس خورهای مثبت و منفی که در اقیانوس وهواسپهر عمل میکنند برای توجیه مکانیسمهایی که حیات اثر خود را از طریق آن بر محیط میگذارد و همچنین نقش آگاهانه گایا در کنترل محیطزیست کره کافی میدانست. برای درک بخش بعدی، باید به کلاس شیمی دبیرستان برگردیم و سبک ترین عنصر جدول تناوبی خود را مرور کنیم: هیدروژن.

برای مطالعه بیشتر در مورد میدان مغناطیسی سیاره زمین مطلب میدان مغناطیسی زمین | به زبان ساده را مطالعه کنید. در سورۀ طه، آیه 53 میفرماید: «الّذی جعل لکُمُ الارض مهداَ و سلک لکُم فیها سُبُلاً و انزل من السُماء ماء فاخرجنا به ازواجاَ من نبات شتی» همانا که زمین را برای شما گسترده و گهواره ساخت و در آن برای شما راههایی گشود و از آسمان آبی فرود آورد، پس بهوسیله آن انواعی از گیاهان رنگارنگ بیرون آوردیم. ، هماهنگ (سورۀاعلی، آیه 2 وسوره جاثیه، آیه 5 و.) و آیات دیگر (سورۀ رعد، آیه 8، سورۀ فرقان، آیه 2، سورۀ قمر، آیه 49 وسورۀ طلاق، آیه 3 و.) به مسئله حد و حدود (اندازهگیری معین) در خلقت پدیدهها بیان میکند.

دیدگاهتان را بنویسید