سوالات متن مطالعات نهم درس 1 تا 12 :: کنکوری سلام

یک ستاره سوم و کوچک نیز قبل از سقوط مجدد و ادغام با ستاره اصلی اولیه در یک مدار بزرگ خارج شد. برپایه آگاهی های علمی، تنها گروهی از سنگهای فضایی می توانند تا این دوره طولانی زنده بمانند که در قطب جنوب سقوط کرده اند درحالی که سنگهای جدیدتر همانند نمونه با ارزش Tissint که به موزه لندن سپرده شد از بیابانهای آفریقا جمع می شوند. با کمی کنکاش در ماشینحساب خود میتوان فهمید که این عدد ۲٫۵ است که پنجمین ریشه عدد ۱۰۰ است. با این تفاسیر چه عددی است که وقتی پنج برابر شود عدد ۱۰۰ را بدهد؟

۲ــ شیوهٔ به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه، زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟ بالاخره شیوهی به کارگیری تاریخ در دنیای امروز از جامعهی علمیِ قرن نوزدهم سرچشمه میگیرد و قرن نوزدهم هم برحهی تاریخیِ عمیقا ملیگرایانهای در تاریخِ غرب بود؛ زمانیکه نهتنها کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا چند دولتِ محلی را زیر یک پرچم واحد متحد کرده بودند، بلکه کشورهایی مثل لهستان، صربستان و یونان در قیامهای انقلابی علیه امپراتوریهای عثمانی و روسیه مشارکت میکردند.

بنابراین، ما نمیدانیم چه مقدار از او واقعیت دارد و چه مقدار از او از محدودیتهای خاطراتِ آدمپرندهای سرچشمه میگیرد؛ چون بالاخره از آنجایی که آدمپرندهای فردِ بهتری در مقایسه با ریک است، حتما خاطراتش نقصهای ریک را کمرنگ کرده و نقاط مثبتش را تقویت کردهاند؛ یا شاید هم ویژگیهای مثبتِ ریکِ جوان چیزی بیش از ویژگیهای مثبتِ خودِ آدمپرندهای که آنها را ناخودآگاهانه به ریک هم نسبت داده است، نیستند. این موجودات مانند کرم هستند که به سقف غار Waitomo چسبیدهاند و در آنجا زندگی میکنند.

مأموریتهای وریتاس (Veritas) و داوینچی (Da Vinci) ناسا میزان درک آژانس فضایی آمریکا از سطح سیاره ناهید را توسعه خواهند داد و برای این مهم، یک مدارگرد و یک کاوشگر اتمسفری به آنجا ارسال خواهند کرد. از آنجا که همه لامپها 25 واتی هستند درخشندگی آنها یکسان است. ولی نسبت به جایی که شما نشستهاید درخشندگی ظاهری لامپها را یکسان مشاهده نمیکنید، افراد نزدیکتر به لامپها آنها را درخشانتر و افرادی که دورتر از شما نشستهاند لامپها را با نور کمتری مشاهده میکنند. هرچه یک ستاره به ما نزدیکتر باشد، درخشانتر به نظر میرسد.

هر چه اندازه ستارهای بزرگتر باشد معمولاً درخشانتر از ستارگان کوچکتر است. هرچه یک ستاره کوچکتر شود، اصطکاک گرانشی باعث گرم شدن هسته میشود. میزان این نیرو به قدری است که ستارگان به اندازه زمین یا حتی کوچکتر فشرده میشوند. سیارات درونی. از چپ به راست: تیر، ناهید، زمین و بهرام -در رنگهای واقعی. در سن 14 سالگی پدرش را از دست داد و مادرش به تنهایی او را بزرگ و تربیت نمود. مدل استاندارد فیزیک ذرات است که تا کنون با موفقیت خواص هسته را در قوانین و مقررات از این ذرات زیر اتمی و نیروهای حاکم بر تعاملات خود را توضیح داده شد.

ستارگان با سوزاندن هیدروژن به هلیوم در هسته های خود میدرخشند و در طول عمر خود عناصر سنگینتری ایجاد میکنند. از سوی دیگر ، در تمام مدت وزش باد نمی توان از آن الکتریسیته تهیه کرد. این سالها مقارن بود با رویکردی که ستاره شناس سرشناس اماتور، جان دابسون (مبدع استقرار های دابسونی) به ترویج نجوم داشت وی با شعار تلسکوپ خود را همه وقت / همه جا برپا کنید ، گروهی از منجمان را سامان داد که رفته رفته به رصدگران کنارگذر ها معروف شدند.

تصور کنید که شما در یک سالن کنسرت بزرگ قرار دارید و به جز چندین لامپ 25 واتی که در وسایل اطراف دیوارها قرار گرفتهاند بقیه سالن تاریک است. در سال 1989 ، وویجر 2 پرواز کرد. او ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح یک رصدخانه در جزیره رودز در مدیترانه احداث و اطلاعات نزدیک به 1000 ستاره را تهیه کرد. او ستارگان را به شش دسته درخشندگی طبقه بندی کرد و هر یک از آنها را قَدْر خواند. شعاع متفاوت است با موقعیت یک اتم در جدول اتمی، نوع پیوند شیمیایی، تعدادی از اتمهای مجاور (شماره هماهنگی) و یک خاصیت کوانتومی به مکانیکی شناخته شده به عنوان چرخش است.

یعنی اتمهای هیدروژن از طریق یک فرآیند چند مرحلهای با یکدیگر برخورد میکنند تا هلیوم تشکیل شود. طی یک فرآیند که میتواند بیش از 100,000 سال طول بکشد فوتونها بطور مداوم ساطع میشوند و سپس توسط اتمهای خورشید جذب میشوند. علاوه بر این بزرگی درخشندگی ظاهری ستارگان تنها یک عدد صحیح نیست، به عنوان مثال یک ستاره فقط قدر ظاهری ۲ یا ۳ ندارد، بلکه این درخشندگی میتواند ۲٫۱ یا ۲٫۲ یا …

اگر نور مرئی ستارگان در مسیر حرکت خود با چیزی برخورد نکند میتواند برای میلیونها میلیارد سال و یا حتی تریلیونها سال به حرکت ادامه دهد. اگر همه ستارهها درخشندگی یکسان داشته باشند، میتوانیم از تفاوت در روشناییهای ظاهری آنها استفاده کنیم و فاصله ستارگان نسبت به خودمان را بسنجیم. به عنوان مثال اگر دو ستاره با درخشندگی یکسان داشته باشیم و یکی از آنها دو برابر دیگری فاصله داشته باشد، نور ستاره دورتر چهار برابر کمتر از ستاره نزدیکتر به چشم ما میرسد.

در چهار مقاله جدید که بصورت جداگانه توسط Nature منتشر شد، دانشمندان توانستند اطلاعات جالبی از زندگی درون ابرهای مشتری فراهم کنند. شما پس از جمعآوری مواد لازم از دنیای بازی، میتوانید به سبک و سیاق سیمز انواع و اقسام زمین، دیوار، در و پنجره را بسازید. از زمانهای قدیم سیاره مریخ توسط یک تعداد زیادی از مردم در آسمان مشاهده شده است. در قرن نوزدهم اخترشناسان سعی کردند این مقیاس را دقیقتر کنند، اندازهگیری آنها نشان داد که از یک ستاره با قدر ظاهری یک تقریباً 100 برابر نور بیشتری نسبت به یک ستاره با قدر ظاهری شش دریافت میکنیم.

اخترشناسان بین درخشندگی یک ستاره و میزان نوری که به ما بر روی زمین میرسد تمایز قایل میشوند. اخترشناسان بر این باورند که ستارههای کوتوله قرمزی وجود دارند که میتوانند 10 تریلیون سال عمر کرده و بخشی از انرژی آزاد شده توسط خورشید را تهیه کنند. از تاریخچه نجوم و ستارهشناسی میدانیم که آغاز نجوم و طیفسنجی نجومی توسط «هیپارکوس» (Hipparchus) آغاز شد. برای مثال، امید کوچک (Little Hope) سال گذاشته منتشر شد. برای مقایسه ستارگان با یکدیگر، درخشندگی آنها را بر حسب درخشندگی خورشید میسنجیم. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا تشکیل ستارگان غول پیکر را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند.

با این همه مشکل از جایی ناشی میشود که همه ستارگان درخشندگی یکسانی ندارند و در نتیجه با توجه به درخشندگی ظاهری یک ستاره و نوری که به چشم ما میرسد نمیتوانیم فاصله ستاره تا خودمان را مشخص کنیم. سیاره مشتری با شعاع 69,911 کیلومتر (43,440٫7 مایل) 11 برابر بزرگتر از زمین است. نتایج بررسی های بیشتر نشان داده احتمالاً منطقه ی بین حلقه ی A و گوی سیاره عاری ترین منطقه ی تابش های مغناطیسی در سرتاسر منظومه ی شمسی است.

شبیهسازیهای آنها نشان داد که در اثر فروپاشی گاز غبارآلود به داخل هسته در حال رشد یک ستاره بزرگ، با وجود فشار تابشی به سمت خارج و جذب مواد به دلیل گرانش به سمت داخل، ناپایداریهایی حاصل میشوند که باعث خروج تابش از ابر به فضای بین ستارهای میشوند. هنگامی که دمای هسته ستاره به 15 میلیون کلوین برسد سوختن هیدروژن آغاز میشود. چرخش ابر گازی در هنگام فروپاشی منجر به تشکیل دیسک مواد برای تغذیه پیشستاره در حال رشد میشود. آنالیزهای اشعه ایکس از پودرهای آسیاب شده و پوشش ها نشان داد که هیچ فاز جدیدی در حین آسیاکاری و پاشش پلاسمایی ایجاد نگردیده است.

اگر به آسمان شب نگاه کنید، طیف گستردهای از روشناییهای ظاهری را بین ستارهها مشاهده میکنید، با این حال بیشتر ستارهها آنقدر کم نور هستند که برای تشخیص آنها به یک تلسکوپ احتیاج دارید. • قطر ظاهری سیاره بین 14.5 تا 20.1 ثانیه قوس تغییر می کند که کم تر از نصف قطر ظاهری مشتری است. او درخشانترین ستارههای موجود در فهرست خود را با عنوان ستارههای درجه یک معرفی کرد، و کم نور ترین ستارگان در دسته ششم قرار گرفتند. این شبیهسازیها نشان داد که هیچ مکانیسم متفاوتی برای تشکیل ستارههای غول پیکر وجود ندارد و ستارگان غول پیکر نیز دقیقاً مانند ستارههای کم جرم از طریق فرآیندهای افزایشی شکل میگیرند.

آیا فرآیند تشکیل ستارگان غول پیکر متفاوت است؟ مدت زمان زیادی دانشمندان این سوال را مطرح میکردند که آیا تشکیل ستارگان غول پیکر نیز مانند دیگر ستارگان اتفاق میافتد؟ محققان شبیه سازی را پس از گذراندن زمان 57,000 سال متوقف کردند و متوجه شدند این دو ستاره دارای جرمهایی برابر با 41٫5 و 29٫2 برابر جرم خورشید هستند و در مدار نسبتاً گستردهای دور یکدیگر میچرخیدند. بنابراین درخشانی یک ستاره در آسمان شب بستگی به اندازه و فاصلهاش با ما دارد.

دیدگاهتان را بنویسید