سنگ لاجورد چطور تشکیل می شود؟

این گردش، همراه با گردش صورت فلکی «ثُعبان»، نگاره باستانی «چلیپا» یا «صلیب شکسته» را در آسمان رسم میکردند که همان «گردونه مهر» است. بیدل و زیبالنسا و امیرخسرو هم از همان تبار بودند اما پارسیگوتر، یعنی تاجیک. اما پس از سقوط رژیم طالبان این بازی از سر گرفته شده است. ولسوالی خواهان یا (شهرستان خواهان) یکی از ۲۷ ولسوالیهای ولایت بدخشان افغانستان است؛ و در قسمت شمال شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان موقعیت دارد، مرکز این ناحیه شهرخواهان است؛ و جمعیت این ناحیه ۲۵٫۰۰۰ نفر برآورد شده است؛ و مرکز این ولسوالی از سطح دریا هزارو چهل-(۹۶۰) متر ارتفاع دارد و بلندترین قله در این ولسوالی بنام کوه کلات باارتفاع چهار هزارو نود-(۴۰۹۰) متر در بلندی های به-یک چشمه و قاقدشت جای گیرست, و پائین ترین محل آن یال مونک است که هفتصد شانزده-(۷۱۶) متراز سطح دریاارتفاع دارد.

مجموعه قله های شاخک با داشتن ۵ قله و ارتفاع حداکثری ۴۷۹۵ متر، معمولا کمتر از سایر قلل این لیست صعود میشود. او در عهد ناصرالدین شاه میزیست .بیدل مراثی بسیار دارد و در بدیهه گویی خاصه در ماده تاریخ تسلطی غریب در سایر اقسام شعر نیز طبع روان و سریع داشت . نامهی سرگشادهی پارسیانجمن به سررشتهدارانِ تاجیکستان میدانیم که سدهی بیستم سدهای بسیار تلخ و دردناک برای زبانِ پارسی در آسیای میانه یا فرارودان بود.

لازم به یادآوریست که بسیاری از نامهای عربی پدیدههای آسمانی، نامهایی هستند که توسط ایرانیان بکار بسته شدهاند، برای نمونه نام ایرانی دو صورتفلکی «دباکبر» و «دباصغر» که در بین اعراب با نام «بَناتالنعش»(دختران نعش) شناخته میشوند. با برافتادن کم کم برفها، کوهها سرسبز میشوند و چشماندازی زیبا و رویایی را به مردم روستا به ارمغان میآورد. اشاره است به گردش گردونه مهر یا خرس بزرگ و کوچک که در حین گردش به همه سو متوجه میشوند. دوربین قرار داده شده در این پروژه نوعی از M12 است که توسط یک شرکت آلمانی با نام Mobotix ساخته شده است. بعد از این که یک آتشفشان اتفاق می افتد، سنگ ها و مواد درونی زمین که در دمای بالا به شکل مذاب هستند، به صورت گدازه های آتشفشانی، گازها و خاکستر بیرون و به سطح زمین می رسند.

طرح جابر به طرحی گفته می شود که با وادار نمودن دانش آموزان به پژوهش از استرس آنها بکاهد یکی از مهمترین دلایل بی رغبتی بچهها به سوال معلم ناشی از ترس در مقابل واکنشهای منفی همکلاسی ها میباشد. روستاهایی که وجود امامزاده ها و قدمگاه های تاریخی دلیل بر ایمان مردم است. نام مهر در متون ادبیات فارسی برای قُبهای که بر فراز خیمه و خرگاه، علم و چتر نصب میکردهاند نیز بکار رفته است که شباهت ستاره قطبی با این قُبهها نیز قابل توجه است.

در بند ۷ (که بارها تکرار میشود) عبارتهای «در فرازنای آسمان ایستاده» و«به خواب نرونده» اشاره آشکاری به ستاره قطبی است که همیشه در یکجا ایستاده و هیچگاه غروب نمیکند. در آن زمان ستاره «ذیـخ» قطب آسمانی زمین بوده است و مانند ستاره قطبی امروزی در جای خود ثابت و بیحرکت بوده و در همه شبهای سال دیده میشده و هیچگاه طوع و غروب نمیکرده است، این ستاره در میانه دو صورت فلکی پیرا قطبی «خرس بزرگ» و «خرس کوچک» واقع شده است و این دو صورت فلکی در هر شبانروز یکبار به دور آن میگردیدهاند.

به گمان نگارنده، «مهر» و «گردونه مهر» در باورهای ایرانیان باستان و سرایندگان مهر یشت عبارت بوده است از ستاره قطبی و دو صورت فلکی پیرا قطبی «خرس بزرگ» و «خرس کوچک» (دبّ اکبر و دبّ اصغر). ۲- دنیا با تمام بزرگی اش آنقدر کوچک است که در آن دو نفر که یکی بدی کرده و دیگری بدی دیده بالاخره در راه هم قرار میگیرند و با هم روبرو خواهند شد و کسی که بدی کرده به سزای عملش رسیده و شرمنده و پشیمان خواهد شد.

تنها یکبار سفر به اصفهان کافیست تا هر کسی با دیدن معماری چشمنواز و خاص، مردم دوستداشتنی و تنوع فرهنگیاش شیفتهی آن شود. میدانیم که قطب آسمانی در هر ۲۵۸۰۰ سال، یکبار بر دور قطب دایرهالبروج میگردد و امروزه در کنار ستاره «جُـدَی» (جَـدْی) قرار دارد. این یشت در بزرگداشت و ستایش ایزد بزرگ و کهنِ ایرانی به نام «مهر» یا «میترا» (در اوستا «میثْرَه») ایزد پیمان، فروغ و روشنایی سروده شده که نام او در «گاتها»ی زرتشت نیز یکبار آمده است. دولت در این میان برای دفاع بیشتر از حقوق نامزدها چه کار میتواند کند؟

قسمت مرکزی این شهرستان چراگاهای خوبی برای زمستان و نواحی اطراف آن مانند وادی ایش، و قنغوراب، فرخمدشت, وادی کوتل کشترمه؛ سبزدشت، خپک دشت، جوساره، ایلاق نفچ ئیل وغیره برای تابستانی دارند و میان مرکز واطراف آن وادی ایش، و دشت قنغوراب و قریه جات حوض شاه، سیلدان، غوزان مرتفع و کوهستانی است. ۱۱ کسی که رزمآوران بر بالای پشتِ اسب به او نماز میبرند و برای توانایی اسب و تندرستی خود، از او یاری میخواهند؛ تا بتوانند دشمنان را از دوردست بشناسند و هماوردان را بازدارنده باشند و بر دشمن بدخواه چیره آیند.

ابراهیم عثماناف: ما را در صد سال دیگر کسی در جهان فارس نمیگوید. در فرصتهای بعدی به ادعاهای دیگر ابراهیم عثماناف و هماندیشانش خواهیمپرداخت. «میتْرَه» یا «مهر» در اصل به معنای دوستی و محبت بوده اما بعدها به خورشید و نور آن نیز اطلاق شده که در دوران سرایش مهر یشت چنین باوری در میان نبوده است و همانگونه که در بند ۱۳ خواهیم دید، آشکارا بین مهر و خورشید تفاوت قائل شده است. اما در حدود ۴۸۰۰ سال پیش قطب آسمانی در نزدیکی ستاره «ذیـخ» از صورت فلکی «ثُعبان» (اژدها/ تِـنّـین) بوده است؛ این ستاره با نام صورت فلکی خود نیز خوانده میشود.

اما پس از ۴۸۰۰ سال پیش و هنگامی که ستاره «ذیـخ» از قطب آسمانی فاصله میگیرد، این فاصله منجر به گردش این ستاره به دور نقطه قطب آسمانی و ترسیم دایره یا حلقه کوچکی در آسمان میشود که سرچشمه پیدایش باوری به نام «حلقه مهر» یا «حلقه پیمان» است. اما قلل شامخ پامیر، سمبول عظمت و شهامت مردم افغانستان است که هر تبعۀ کشور به آن افتخار میکند و مینازد. اما چنانچه انتظار دارید مقالات مفصل بنویسیم هنوز داده های کافی نداریم و هنوز شرایط زمانی طوری نشده است که بتوانیم از نگاه تاریخ پژوهانه مقاله بنویسیم. اگر دوست دارید در این لحظات در رستوران حضور داشته باشید، بهتر است که از قبل میز رزرو کنید.

این یشتِ دلکش، سرشار از نیروی شاعرانه و سرچشمه سرودهایی در وصف پهلوانی به شمار میرود. غار نمکی بخشی از معادن نمک کوهدشت کهن به شمار میرود. مهر یشت، پیماننامه ایزد کهن ایرانی، و نیایشنامه فراگیرترین و تأثیرگذارترین آیین و دین ایرانی است. ۴ میستاییم مهرِ دارنده دشتهای پهناور را، میستاییم مهرِ دارنده دشتهای پهناور را؛ او که به همه سرزمینهای ایرانی، خانمانی پُر از آشتی، پُر از آرامی و پُر از شادی میبخشد. ۷ میستاییم مهـرِ دارنده دشتهای پهناور را؛ او که آگاه به گفـتار راستین است، آن انجـمنآرایـی که دارای هزار گوش است، آن خـوش انـدامی که دارای هزار چشم است، آن بلند بالای برومندی که در فرازنای آسمان ایستاده و نگاهبانی نیرومند و به خواب نرونده است.

از فرخار بدخشانست ، در سال 1087 در شاهجهان آباد تولد شد ، تحت تربیهِ میر جلال الدین حسین بدخشی بمدارج عالی عرفانی رسید ، دارای تالیفات و تصنیفات زیادی است ، مسنوی او دارای 6000 بیت است ، در سال 1165 وفات کرد. مهر یشت دارای ۳۵ بخش یا کرده و ۱۴۶ بند است. ۱۷ تکرار بند ۷. ۱۰ تکرار بند ۷. این بند در سرآغاز بیشتر بخشها تکرار میشود.

در سمت شرق، کوههای “کلاه قاضی” و در سمت غرب کوه صفه، نیز “شاه کوه” واقع است و پس از آن “بلوک لنجان” آغاز میگردد. معروف بودهاست. بدخشان در شمال شرقی افغانستان واقع است. امامزاده محمد در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی کوهدشت واقع شدهاست. «اَرِزَهی» در سوی شرق، «سَوَهی» در سوی غرب، «فْرَدَه ذَفْشو» در سوی جنوبشرق، «ویدَه ذَفْشو» در سوی جنوبغرب، «وُئورو بَرِشْتی» در سوی شمالغرب، و وُئورو جَرِشْتی» در سوی شمال شرق واقع بودهاند. این آتشفشان مانند آتشفشان دماوند چینه ای است و در منطقهی بیابانی استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

عمر فورانهای آتشفشان در کوه بزمان به بیش از ۶ میلیون سال پیش میرسد. تَفتان نام تنها آتشفشان فعال در سراسر ایران است. این منطقه از دیر باز مورد توجه بوده و تقریباً از تمامی دوران تاریخی در آن یادگاری یافت می شود. این بند همچنین نشان میدهد که در دوران سرایش مهر یشت، مهر غیر از خورشید بوده است . من در دوران جهاد، زنان زیادی را دیدم که در شرایط سخت، زیر بمباران های دشمن به ما نان می پختند، جان فشانی می کردند. به همین خاطر هم پای توریستهای متمول به اورست باز شده و بسیاری از صعود کنندگان سال گذشته، برای اولین بار کوهنوردی حرفهای را به لطف ثروتشان در اورست تجربه کردند.

بهنظر میرسد که سنگتراشان برای بالارفتن و دسترسی به محل حجاری، پلکانهایی در دل سنگ تراشیدهاند. بیشتر معدن چیان، معدن زمرد پنجشیر را در شب های جمعه ترک میکنند تا در روستای خنج سنگ های گرد آوری و بسته بندی شده را در الیاف روغنی بگذرانند. مصریها و اهالی بینالنهرین نیز از این سنگ به عنوان دارو استفاده میکردند، از جمله پمادهای چشمی آمده در پاپیروس ایبری (حدود 1550 قبل از میلاد) و کتابخانه آشوربانیپال (قرن هفتم قبل از میلاد) و دستور شستشوی چشم در کتب طبی امپراطوری روم شرقی.

دیدگاهتان را بنویسید