حقایق باورنکردنی درباره شکل ، سرعت و ویژگی های کره زمین

ترتیب کلمات بر حسب علاقه من به صورت زیر است. من همواره این قبیل مشاهدههای طنزآمیز را بهویژه زمانی که درسهای دوره کارشناسی فیزیک را تدریس میکردم، درست میدانستم. فلک در خدمت چنین شاعری درمیآید و این گونه شاعران(از جمله نظامی) نیازی به ممدوحانِ نالایق و در خدمتِ دونانْ بودن ندارند و در نتیجه از آفت های چنین خدماتی نیز مصون میمانند. چنین بنظر میرسد که قمرها با همان دورة تناوبی دوران میکنند که به دور سیاره میگردند و در نتیجه همیشه یک رویشان به سمت سیارهی اصلی است و تغییرات مرصود در روشنی آنها نیز از همین است.

قطر قمرها نسبتا کم است. نرئید از دو نظر منحصر به فرد است :(آ) به قدری کم فروغ است که حتی با تلسکوپهای بزرگ هم دیده نمیشود. دورهی تناوب حرکت انتقالی آنها در حدود 270 روز برآورد شده است. تا حدودی دوگانگی شخصیت در آنها به چشم میخورد. 1. فاصلهی زیاد از سیارهی اصلی که نزدیک به 24 میلیون کیلومتر برآورد میشود. عدة سیارکهای شناخته شده بالغ بر دهها هزار میشود که بسیاری از آنها شکلهای نامتعارفی دارند حاکی از آن ممکن است اجزا و قطعات سیارهای باشند که بر اثر نیروی کشندی سیارة مشتری از هم پاشیده باشد. قطر این سیاره تقریباً نیمی از قطر زمین و گرانش سطح آن 37.5 درصد گرانش زمین است.

شکاف میان حلقههایA و B را به افتخار کاشف آن شکاف کاسینی نامیدهاند. پیدایش جهان از شگفتیهای خلقت بوده و قدرت پروردگار خالق هستی را بی چون و چرا به رخ آدمیان می کشاند و به تنهایی دلیل یکتا پرستان بر یکتایی خالق تمام هستی جهان می باشد. مشخصههای ابرها در زحل کمتر از مشتری است؛ چرا که یک غبار ، متشکل از هیدروژن، آمونیاک و متان، روی قلهی ابرها شناور است. فاصلهی آن از مرکز سیاره فقط 180 هزار کیلومتر، و از سطح آن فقط در حدود 110 هزار کیلومتر است. هنگامی که ماه در حضیض زمینی قرار دارد نیروی مولد جزر و مد آن به اندازة 20% بیش از حد عادی است.

مادهی تشکیل دهندهی کارن از آب منجمد تیرهو پلوتون از متان منجمد پوشیده شده است. این هشت سیاره بر حسب فاصله متوسط تا خورشید به ترتیب عبارتند از،سیارات سنگی: عطارد، ناهید، زمین، مریخ، این سیارات نسبتاً کوچکند و بیشتر از سنگ تشکیل شده اند و تعداد کمی قمر دارند یا اصلاً قمر ندارند. قطر تریتون 3500 کیلومتر و جرم آن یک پانزدهم جرم زمین است و هر پنج روز و بیست ساعت یکبار در مداری که با صفحهی دایرهالبروج زاویهی 37درجه تشکیل میدهد، به دور نپتون میگردد. 4800 کیلومتر مربع بدون هیچ یخ، آب و برفی است.

در واقع از مدتها پیش هدف دانشمندان از بررسی وضعیت گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی، رسیدن به نقشه راهی بوده که به توقف تغییرات مخرب به وجود آمده کمک کند و قبل از آنکه دیر شود، جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیرد. به دلیل دمای آن، تصور میشود که آب یا یخ در سطح آن وجود دارد. این سنگ دارای زمینه طوسی و خاکستری است و دانههایی ریز و درشتی در آن دیده میشود.

عطارد تقریباً به گرانش خورشید قفل شده است و این موضوع سبب میشود تا با گذشت زمان سرعت چرخش این سیاره کند شود تا تقریباً با مدار خود به دور خورشید منطبق شود. روشنی یکی از قمرها، یاپتوس ، در هر گردش از مینیموم به ماگزیمم ، 5 برابر میشود. چون از بالای قطب شمال سیاره نظر شود دیده میشود که این چهار قمر مدارهای خود را در جهت عقربههای ساعت میپیمایند. نام سیاره پاندورا است و به اسطوره اولین زن در اساطیر یونان اشاره دارد، البته پاندورا نام یکی از اقمار سیاره زحل در منظومه شمسی نیز هست و به نظر میرسد که همین امر توجیه گر نامگذاری محل مورد نظر در فیلم آواتار باشد.

تنها فوب است که حرکتی معکوس (رجعی) دارد و بدینطریق بر پایداری مداریش میافزاید. تریتون از این نظر منحصر به فرد است که تنها قمر نزدیک به سیارهی اصلی است که حرکتی معکوس(رجعی) دارد. پهنای این حلقهها در حدود 120700 کیلومتر است. حلقهها به خاطر نازکیشان سخت شایان توجهند : مقطع آنها مستطیل بسیار باریکی است. نور و روشني حلقهها بوجه قابل ملاحظهاي با هم تفاوت دارند. قمر پلوتو، کارونپلوتو خود قبلاً بنظر میرسد قمری از نپتون بوده که از مدار خارج شده و شاید قمر آخر نپتون هم اینطور شود. حرکت معکوس تریتون ممکن است معلول وقایع زیر باشد: (آ) تریتون و پلوتن زمانی قمرهای نپتون بودند و هر دو حرکت مستقیم داشتند.

سیاره مشتری یا برجیس (Jupiter) پنجمین سیاره منظومه شمسی است. در مواقع دیگر فقط سهتا، دوتا، یکی یا هیچکدامشان، و بقیه در طرف شرقی سیاره جای دارند. فوبوس در مغرب طلوع و 5/4 ساعت بعد در مشرق غروب میکند. دیموس از مشرق طلوع میکند، اندکی از سیاره در حال دوران عقب میافتد و پیش از آنکه در مغرب غروب کند، دو دور کامل اهله را سپری میکند. این مجموعه شامل سه جلد کتاب با نامهای «ارباب حلقهها: یاران حلقه»، «ارباب حلقهها: دو برج» و «ارباب حلقهها: بازگشت پادشاه» بوده که در ژانر خیالپردازی و حماسی نوشته شده است.

شعاع مدار نزدیکترین قمر 120000 کیلومتر و از آن دورترین قمر 580000 کیلومتر است. مدار آن خروج از مرکز بزرگی دارد(75/0) ، فاصلهاش تا نپتون از1175000 کیلومتر در نزدیکترین وضعیت تا 11000000 کیلومتر در دورترین نقطهی مدار تغییر میکند. برای نپتون دو سیاره کشف شده است: نخست تریتون که به فاصلهی چند ماه پس از کشف سیاره، دیده شد ؛ دومی بیش از یک قرن بعد کشف گردید. نرئید( در اساطیر پری دریائی ملازم نپتون ، ربالنوع دریا) قمر دوم نپتون به دور سیارهی اصلی در جهت مستقیم حرکت میکند.

هر چهار قمر به اندازهی کافی بزرگ هستند که در تلسکوپ قرصهای قابل مشاهدهای را پدید آورند و اگر تلالو چیرة سیارة اصلی نبود با چشم برهنه میشد آنها را دید. کامرون به استفاده از آخرین فناوریهای روز در تولید فیلمهایش مشهور است و در این فیلم احتمالاً یکی از جاهطلبانهترین کارگردانیهای او را خواهیم دید. هر پنج قمر حرکتشان رجعی است که با چرخش سیاره حول محورش سازگار است.

مطالعات طیفنمودی حاکی از وجود CH4 (متان) در این قمر است. دنبال کردن عبور این اقمار دشوار است. اقمار درونی. این گروه قمرها JI تا JV یعنی چهار قمر گالیلهای و قمری را که پروفسور بارنارد کشف کرد. قمر پنجم از چهار قمر گالیلهای به مشتری نزدیکتر است. این بزرگی، درخشندگی و مرئیبودن از زمین (كه بنابر علم نجوم قدیم مركز منظومهی شمسی در نظر گرفته میشد) از علل گزینش عنوان سعد اكبر برای آن بوده است. بنابراین سرعت مداری آن 27 کیلومتر بر ثانیه یا تقریباً 96 هزار کیلومتر در ساعت است. ترتیب خلقت آسمان و زمین چگونه است.

دیدگاهتان را بنویسید