تفسير آيه 1 تا 12 سوره طور – مدرسه فقاهت

، اما هیچ یک از رسانههایی که تحتِ گردانندهگی پشتونتبارها بودند، در این مورد چیزی نه نوشتند بل یک تارنمایی به نامِ حقیقت تنها بخشی از نشراتِ خود را به موضوعِ شیرپور اختصاص داد. آن روزها که خود در درونشان غطهور بودم و بعدها که جهانبینیام بیشتر شده بود به چیزی جز بیرون شدن از روستا و اینکه حتما جاهای زیباتر از اینجا نیز است فکر نمیکردم. اینجانب نگارنده این مطا لب را درسیمنارعلمی یونیورستی کولمبیای نیویارک درسال ۲۰۱۱ وهمچنان درصحبت تحقیقی ایکه درکتابخانه کانگرس درروزمعرفی کتابم «هنرافغانستان درعرصه تاریخ » درماه آگست سال ۲۰۱۳ داشتم ارائه کرده ام تا موضوع وضاحت بیشتر پیدا کند وحقوق تاریخی افغانستان دریک مجمع علمی بصورت رسمی مطرح گردد.البته هرگونه اقدام رسمی درینمورد خارج ازحیطه صلاحیت من بوده ومربوط به مراجع ذیصلاح دولت افغانستان میباشد.

در دوره هخامنشی ، آئین اوستایی مذهب رسمی دولت فارس بنود بلکه پیروانی درمیان مردمان آن دیارداشت. ازآنجایکه اکثر آثار زرین گنجینه های آکسوس از طریق افغانستان به هند برتانیوی رفته ، ومهمتر ازآن چون گرانبهاترین آثار این مجموعه ازخاک افغانستان بدون اجازه رسمی مقامات افغانی توسط افسران نظامی و نمایندگان سیاسی دولت برتانیای به موزیم ویکتوریا البرت انتقال داده شده ،حقوق تاریخی افغانستان بیشتر ازتاجکستان و ایران درین مجموعه تثبیت است. دلیل آن که همه این آثار در یک جای قرار داشته این بوده است که این محل بدون تردید از مکان های مقدس ایرانی شناخته می شده زیرا آب مظهر پاکی و روشنانی فراوان از دل کوه بیستون به بیرون روان است و داریوش بزرگ هم به دلیل اهمیت موقعیت کرمانشاه و کوه های صخره ای آن و آثار بزرگ نیاکان آریایی اش این مکان را برای کتیبه ارزشمند بیستون انتخاب نموده است.

و تا امروز هیچ تحقیقی صورت نه گرفت که این همه آسمان خراشها و شهرکهای پشتونها از کابل تا کندهار و از هرات تا مزار و از پروان تا ننگرهار و از لوگر تا خوست، رشدِ بیسابقهی عزیزی بانک، سقوطِ کابل بانک چرا و چهگونه صورت گرفت؟ تارنمای خاورِمیانه در چهارسال پیش نوشتهیی از آقای امرالله صالح را به این شرح نشر کرد:(( امرالله صالح از راز ویلاهای شیرپور پرده برداشتو غرب کابل را نشانه گرفت.4 سال ago امرالله صالح رییس پشین امنیت ملی و رهبر روند سبز در یک نوشته زیر نام « ویلا های شیرپور از کیها است» بخشی از خاطرات خود را از زمان حکومت حامد کرزی نوشته است.امرالله صالح ظاهراً این خاطره نوشته است تا به مردم بفهماند که پوپولیسم در حکومت بیداد میکند و این که کدام جناح زمینهای دولتی را غضب کرده اند و کیها پاکدامن استند را بگذارند به تاریخ که قضاوت کند.ویلا های شیرپور از کیهاست :وقتی رییس عمومی امنیت ملی بودم رییس جمهورآنزمان جناب کرزی صاحب برایم هدایت داد که بدون مراجعه به اسناد شاروالی باید معلومات جمع نمایم که در واقعیت خانه های شیرپور از کیهاست زیرا تبلیغ چنان بود که همه ی این محله از حواریون مارشال فیهم ، دوستان او و به اصطلاح زورمندان شمال است.

امیدوارم هدایتی صاحب زنده باشند و برگردند و همه جریانِ جنایتِ کرزی را در موردِ شیرپور بازگو کنند.محمد انور جگدلک، ملا فضل، عبدالخالق قندهاری، مولوی نیک محمد، مولوی غلام محمد غريب، محمد عارف نورزی، آمرلالی، اللهیار، کریم براهوی، قاضی رازمحمد دلیلی، حاجیحضرت علی، حمیدالله توخی، قوماندان عبدالرزاق، وحیدالله سباوون، قاضی محمد امین وقاد، انورِ قرهباغ، محمد محقق، سيدحسن صفايی، کریم خلیلی، محمد اکبری، سیدحسین انوری، سیدعلی کاظمی، قربانعلی عرفانی،بازمحمد جوهری، جنـرال مرادعلی، سيداعلی رحمتی، حاجی رحیم سانچارک، سیدآقاحسین سانچارکی، حسن فهیمی ،جنـرال ذوالفقار، قوماندان شیرعلم، جنرال محمدرازق، قاری محبالله، سیدکامل، مارشال دوستم، جنرال ملک، ملاعزت، غلامنبی فراهی، اشراق حسینی، سیدمنصورنادری، سیدجعفر نادری و سیدحسامالدین نادری، قوماندان حضرتعلی، عالم ساعی، صوفی رزاق، زلمی طوفان، سید اسحاق گیلانی، فضلکریم ایماق، و تعدادِ دیگری که در ذهنِ من نیستند همه و همه در شیرپور زمینهایی را دارند.

احمدولی چند بار به ساکنان محل توصیه کرده بود که زمین درجای دیگری برای شان داده می شود و هرچه زود تر محل را ترک بگویند؛ اما قریه نشینان سرکش حاضر به تسلیمی نشده بودند.درگزارش اپراتیفی قید شده است که همه ای کسانی که دست به تمرد زده و صداکشی کرده بود، ظرف چند روز نوبت به نوبت ( به شکل گروهی) کشته شده و در ناحیه رنگ مدفون گشته اند.

چندین نفر از کسانی که برای فتح اورست آماده شده بودند، دچار کرونا شده و برنامه صعودشان لغو شده بود، دو همنورد امین دهقان عبدول وارایچ سوئیسی و پووی لیو آمریکایی، در راه بازگشت از قله اورست، بهعلت خستگی مفرط در ارتفاع ۷۹۹۲ متری فوت شدند. کارمند امنیت ملی که روی این پرونده کار کرده بود، نیز به شکل مرموزی کشته شده است. درمحموله ایکه کیوناری باخود ازکابل آورده بود وهمراه با گادی زرین به حضورلایتن وایسرای هند تقدیم کرد ، چند پیکره کوچک طلایی مردانی نیز بچشم میخورد که شباهت به سرنشینان گادی طلایی داشتند.

یا شاید بعد ازشکست قوای برتانیا درجنگ میوند (سال ۱۸۷۸) وقیام مردم کابل علیه قوای برتانیا درسال۱۸۷۹، بخصوص کشته شدن کیوناری درین رویداد ، برخی از شرق شناسان آنوقت برتانیا نمیخواستند چنین اعتباری را برای افغانها بدهند که گویا این ملت دارای فرهنگ فرهیخته وتمدن بزرگی بوده است. سوم: آثاریکه درجریان جنگهای سه دهه اخیر، بخصوص دهه نود دراثر کاوش های غیر قانونی، سرقت آثارباستانی ازموزیم کابل وساحات تاریخی افغانستان بیرون گردیده ودرنزد کلکسوینرهای ثروتمند جهان قراردارند. دیواره بیستون دارای سه قسمت است که به شکل سه پله بزرگ و غول آسا به نظر می رسند. طول هندوکش در حدود 600 کیلومتر است که به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود و هندوکش غربی نسبت به هندوکش شرقی کوچک تر است و دره معروف پنجشیر در دامنه جنوب شرقی آن موقعیت دارد.

دوم: این دسته شامل آثاری اند که درسده نزدهم وآغاز قرن بیستم توسط خاورشناسان غربی جمع آوری گردیده وبنام کشورهای دیگر چون هنرفارس وهند مشهورگشته اند ، مانند آثار هده جلال آباد بنام (هنرهندی) Indian Art ونقاشیهای میناتوری هرات بنام (هنرفارسی)Persian Art و امثال آن که درین مورد باید توجه جدی صورت گیرد. البته توجه مقامات رسمی کشور درین رابطه وآثارتاریخی دیگر افغانستان که درموزیم های معتبر جهان قرار دارند امریست مهم و ضروری. این فکرشبیه اسطوره های ریگویدا درباب دریده شدن ظلمت شب با طلوع آفتاب سحرگاهان است که درین مجسمه طلایی با ظرافت خاصی تجلی یافته.

رنگین نگاره های میرملاس از کم نظیرترین نقوشی است که درایران با رنگ خلق شده اند. مبرهن است که ایندو مرد آرام وصلح آمیز با ارابه های جنگی آسوری و هخامنشی وجه مشترکی ندارند وهمچنان لباس شان از البسه مادها متفاوت است. به هرحال درینجا مراد ازاهمیت اسپ ومعانی سیمبولیک آن درمدنیت باختر کهن است وطوریکه می بینیم چهار اسپ زرین مهمترین عنصر تشکیل دهنده این اثر هنری بیهمتاست. درین بسترثقافتی کهن مدنیت های ویدی و اوستایی شگوفا شد و به اراکوزیا (قندهار) ودرنگیانه (زرنج) رسید.

دربخدی یا بلخ کهن خمچه های باریکی بهم دسته میگردید که درعصاره گیاه سوما ترشده بود وبدینگونه شیره مقدس سوما برمجمر آتش پاشانده میشد تا آتش پاکان فروزانتر بدرخشد. کرکس گریفون روپل که بلندترین پرنده جهان است، قادر است تا ارتفاع 11 هزار متر نیز پرواز کند! فلات تبتی تقریباً 2,500,000،2،970,000 کیلومتر مربع (5,000،16,000 مایل مربع) ، در حدود XNUMX متر (XNUMX فوت) از سطح دریا مساحت دارد. مساحت ولایت بدخشان افغانستان ۴۷٬۴۰۳ کیلومتر مربع بوده و جمیعت آن بالغ بر ۱ میلیون نفر میباشد. گزارشنامهی افغانستان در سال ۱۳۹۸ چنین نوشت: ۱۳۹۸ اسفند ۱۳, سهشنبه(( ولی کرزی صد ها نفر را دسته جمعی مدفون کرده استبه حواله منابع اپراتیفی امنیت ملی، در منطقه ریگ ساحه عینو مینۀ قندهار اجساد صد ها تن از اهالی سابق ساکن در عینو مینه مدفون است که به امر احمد ولی کرزی درسالیان پیش گروه گروه به قتل رسانیده شده اند.

این دوسیه در دوایر خاص امنیت محفوظ است.وقتی اعمار شهرک عینو از سوی برادران کرزی آغاز می شد، کش وگیر وجنجال های زایدی بین باشنده های سابق منطقه عینو و حاضرباشان احمد ولی کرزی درگرفته بود. ساحهی رهایشی عینو مینه در کندهار که بخشِ اعظمِ آن ملکیتِ وزارتِ دفاع و بخشی از آنها ملکیتهای شخصی مردم بودند. و او پس از اقامت پر فیض در جوار حرم حضرت علی (ع) و استفاده از محضر اساتید و بزرگان دینی، باید بسوی مردم خود برگردد و برای انجام وظایف دینی و انسانی خویش در میان مردم پا برهنه افغانستان همت کند. اون موقع ها مسیر صعود مثل الان اتوبان نبود که دوچرخه حق نداره بره ولی هایس و دلیکا با شونصد Km/h خاک تو حلق مردم بکنند تا چهارتا تنبل خرفتو ببرند بالای ایستگاه تله کابین آش رشته بخورن.

دیدگاهتان را بنویسید